Toborzási tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

hatályos 2018. 05. 25. napjától

DIAVERUM Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

BEVEZETÉS

1. A jelen tájékoztató célja az, hogy információt nyújtson arról, hogy a DIAVERUM Hungary Kft., mint adatkezelő (azaz “mi”) hogyan kezeljük a Személyes Adatait, ha részt vesz a kiválasztási eljárásunkban, vagy valamely pozícióra jelentkezik nálunk.

2. Tiszteletben tartjuk a magánéletét és gondosan védjük a Személyes Adatait. Az  adatkezelést a GDPR-nak megfelelve végezzük. Az alábbiakban olvashatja, hogy hogyan gyűjtjük, kezeljük és továbbítjuk a Személyes Adatait.

MELY SZEMÉLYES ADATAIT FOGJUK KEZELNI?

3. A következő kategóriába tartozó személyes adatait gyűjtjük és kezeljük (“Személyes Adat”):Kapcsolattartási adatok (például név, cím, e-mail cím és telefonszám);

  • Azonosító szám (például adószám, nyilvántartási szám);
  • Képek (ha az önéletrajzához csatolja);
  • A korábbi munkahelyekre, végzett feladatokra, végzettségre, szakképzettségre, elvégzett iskolákra vonatkozó adatok;
  • Önéletrajz és motivációs levél;
  • Alkalmasságra vonatkozó adatok (például egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye);
  • Az integritási ellenőrzés eredménye (ha szükséges a kiválasztási folyamatban);
  • Jogosultság az adott tevékenység végzésére (például alap- és működési nyilvántartásban való szereplés).

4. Főszabály szerint a Személyes Adatokat közvetlenül Öntől, vagy olyan munkaerőközvetítő cégeken keresztül gyűjtjük, akikkel Ön kapcsolatban van, és akiknek a hozzájárulását adta arra, hogy a Személyes Adatait megosszák velünk. Emellett a tevékenység végzésére való jogosultságára (egészségügyi dolgozók esetén alap- és működési nyilvántartásban való szereplés) vonatkozó adatokat gyűjthetünk nyilvánosan elérhető forrásokból, illetve az adóhatóság és az egyéni vállalkozók nyilvánosan elérhető nyilvántartásaiból is.

Ha Önnek közösségi oldalon van szakmai profilja (pl. LinkedIn profil), amit szeretné, ha megtekintenénk, kérjük, hogy ezt a pályázatában/jelentkezésében külön jelezze! Egyéb esetben közösségi oldalról Személyes Adatokat nem gyűjtünk.

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT?

5. Az adatkezelés céljai:

i.) A megfelelő jelölt kiválasztása a meghirdetett pozícióra;

ii.) A munkaszerződés, illetve a munkavégzésre irányuló jogviszonyt alapító szerződés előkészítése.

6. Azért, hogy ki tudjuk értékelni, hogy Ön-e a megfelelő jelölt a meghirdetett pozícióra, az szükséges, hogy adatot szolgáltasson a részünkre. Adatot szolgáltatni nem köteles, de annak hiányában nem tud részt venni a kiválasztási eljárásban.

MI A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA?

7. A fenti 5. pont i.) alpontban rögzített adatkezelési cél tekintetében az adatkezelés jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy a legjobb és az alkalmas jelöltekből tudjunk válogatni.

8. Az ii.) alpontjában rögzített cél esetén az adatkezelés jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy a megfelelő jogviszony kerüljön létrehozásra a megfelelő tartalommal, ha Önt választottuk ki.

KI ISMERHETI MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

9. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük a Személyes Adatait az elvesztéstől, jogellenes hozzáféréstől stb. Korlátozzuk azoknak a személyeknek a számát, akik megismerhetik a Személyes Adatait. Kizárólag a DIAVERUM Hungary Kft. alkalmazottai és az adatfeldolgozók olyan alkalmazottai férhetnek hozzá az adatokhoz, akiknek a fenti céloknak megfelelő adatkezelési tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van.

10. A Személyes Adatai kezelése során adatfeldolgozókat alkalmazunk, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatást. Az igénybe vett adatfeldolgozók:

a) Diaverum AB (címe: Box 4167, SE-22722 Lund, e-mail: info@diaverum.com). Az adatfeldolgozó a teljesítményértékelési rendszer fenntartását, azonosítási és jogosultságkezelési szolgáltatások biztosítását, illetve egyes IT rendszerek és szolgáltatások fenntartását, karbantartását és felügyeletét végzi.

b) Sysmon Kft. (székhely: 2162 Őrbottyán, Kodály Zoltán utca 4 tel: +36-1-550-0216, e-mail:nagy.szabolcs@sysmon.hu, web: www.sysmon.hu) Az adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatást, adatmentést, IP-telefonszolgáltatást és rendszergazda támogatást biztosít a számunkra.

11. Más harmadik személy adatkezelőnek az adatok nem kerülnek továbbításra, kivéve, ha   a pozíciót külföldön kell betölteni. Ilyen esetben azért, hogy az adatok eljussanak ahhoz a Diaverum vállalathoz, ahol a pozíciót be kell tölteni, az adatot megosztjuk az érintett Diaverum Csoporthoz tartozó vállalattal is.

12. Ha a betöltendő pozíció külföldön van, a Személyes Adatait olyan, az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országba is továbbíthatjuk, amelyben a Személyes Adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint az EU/EGT Államokban. Az adattovábbítás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, és a továbbítás azért szükséges, hogy az adatok eljussanak ahhoz a Diaverum társasághoz, ahol a pozíció betöltésre kerül. Az EU/EGT Államokon kívülre történő adattovábbítás során a Személyes Adatai megfelelő védelmi szintjének biztosítására az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket alkalmazzuk. Az általános szerződési feltételeket az alábbi linken találja meg: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.]

 MEDDIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

13. A Személyes Adatait az adatkezelés céljának fennállásáig, illetve addig tároljuk, amíg a helyi jogszabályok megengedik vagy előírják. Ennek értelmében az adatokat addig őrizzük, amíg Ön a kiválasztási folyamatban részt vesz, ha a pozíció nem kerül betöltésre, az erről szóló döntést követő 15. napig.

A kiválasztás „utolsó körébe” jutott pályázó esetén a Személyes Adatokat és a dokumentumokat a pozíció betöltését követően a próbaidő elteltéig kezeljük.

A velünk már jogviszonyban álló személyek adatait akkor töröljük, ha azokat a már fennálló jogviszonnyal összefüggésben egyébként jogszerűen nem kezelhetjük.

Az Adatait olyan helyeken tároljuk, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy ki fér azokhoz hozzá (beleértve az elektronikus rendszereket /például e-mailek/ is).

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN? 

14. A Személyes Adatai tekintetében az adatkezelő a DIAVERUM Hungary Kft. (cg.: 01-09-262218, levelezési címe: 1124 Budapest, Fürj u. 2. e-mail: adatkezelo.hungary@diaverum.com) Ez azt jelenti, hogy mi felelünk azért, hogy a Személyes Adatait korrekten és az alkalmazandó jogoknak megfelelve kezeljük. A DIAVERUM Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselője az alábbi címeken érhető el: e-mail: adatkezelo.hungary@diaverum.com vagy postai cím: DIAVERUM Hungary Kft. 1124 Budapest, Fürj u. 2.

15. Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen Személyes Adatait kezeljük, és kérheti, hogy ezekről adjunk másolatot. Jogosult arra, hogy a pontatlan Személyes Adatai helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, továbbá egyes esetekben a Személyes Adatai törlését kérje (ha például a tiltakozik az adatkezeléssel szemben és nincs olyan elsőbbséget élvező jogszerű ok, ami alapján tovább kezelhetnénk a személyes Adatait). Ha a kiválasztási folyamat során egy meghatározott célból a hozzájárulását adta a Személyes Adatai kezeléséhez, bármikor jogosult arra, hogy a hozzájárulását visszavonja (ilyen esetben a 14. pontban rögzített elérhetőségen veheti fel velünk a kapcsolatot).

Önnek joga van továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból (pl visszalépett a jelentkezéstől) tiltakozzon az Adatai kezelésével szemben. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy az adatkezelés korlátozása, illetve a Személyes Adatok törlése azt eredményezheti, hogy nem vehet részt a kiválasztási folyamatban.

16. Ha a kiválasztás során valamely Önre vonatkozó és Ön által rendelkezésre bocsátott Személyes Adatot automatizált módon kezelünk, az adathordozhatósághoz való jog alapján jogosult lesz arra, hogy megkapja ezen Személyes Adatait géppel olvasható formátumban, és arra hogy azok más adatkezelőhöz kerüljenek továbbításra.

17. Amennyiben az Önt érintő adatkezelésről további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy az adatkezelo.hungary@diaverum.com e-mail címen, a fenti levelezési címen vagy az alábbi telefonszámon vegye fel velünk a kapcsolatot: 06-1-550-0237

18. Ha a Személyes Adatai kezelésével kapcsolatban kifogása vagy panasza van, panaszt tehet a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

A Magyarországon illetékes Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web:www.naih.hu).

MÓDOSÍTÁS

A Személyes Adatai kezelésében bekövetkező valamennyi változásról értesíteni fogjuk a változás www.diaverum.com weboldalon való közzétételével.

 

Melléklet

MINTA

Nyilatkozat

Alulírott ……………………….. az Adatkezelési tájékoztató állásra jelentkezők részére című tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, jelentkezésem a ……………………………. munkakörre a tájékoztatóban foglaltak ismeretében nyújtom be.

 

Kelt: …………………………….., ……………………………………

 

 

 

 

 

……………………………………

pályázó aláírása