Pranešimas apie asmens duomenų apsaugą kandidatams į darbą

Pranešimas apie asmens duomenų apsaugą kandidatams į darbą


1.    ĮVADAS
1.1    Šio pranešimo apie asmens duomenų apsaugą tikslas yra suteikti informacijos apie tai, kaip Diaverum (mes) tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums dalyvaujant mūsų darbuotojų paieškos ir atrankos procese arba dėl to, kad Jūs pateikėte prašymą pretenduodami pas mus eiti tam tikras pareigas.
1.2    Gerbiame Jūsų privatumą ir tinkamai saugome tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Visa asmens duomenų tvarkymo veikla vykdoma pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).
Toliau aprašoma, kaip renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis ir jais dalijamės.
2.    KOKIE ASMENS DUOMENYS BUS TVARKOMI?
2.1    Personalo paieškos ir atrankos procese, mes  renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis (Jūsų asmens duomenys):
•    kontaktinę informaciją (pvz., vardas ir pavardė, adresas, el. paštas ir telefono numeris);
•    nuotraukas (jeigu  jas pateikiate patys);

•    informaciją apie ankstesnę darbo patirtį, kvalifikaciją, įgūdžius ir išsilavinimą;

•    CV ir motyvacinį/kreipimosi laišką;

•    vertinimo rezultatus (jeigu jų reikia paieškos procese).
2.2    Paprastai renkame asmens duomenis gautus tiesiogiai iš Jūsų arba per personalo paieškos bendroves, elektroninius portalus, kuriems savo duomenis pateikiate Jūs arba su kuriomis Jūs bendradarbiaujate ir davėte sutikimą joms dalytis Jūsų asmens duomenimis su Diaverum. Visgi mes taip pat galime rinkti informaciją apie licenciją, jos galiojimą per viešai pasiekiamus šaltinius, arba kitą informaciją apie tinkamumą eiti pareigas iš kitų institucijų su Jūsų žinia.
3.    KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?
3.1    Tvarkysime Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
(i)    įvertinti, ar Jūs tinkamas kandidatas siūlomam darbui;
(ii)    spręsti galimus skundus, susijusius su paieškos procesu (pvz., skundai dėl diskriminacijos ir kt.); ir
(iii)    parengti darbo sutarties, kuri bus sudaryta, jeigu Jus priims į darbą, projektą;
(iv)    jeigu taikoma ir jeigu gautas aiškus Jūsų sutikimas, įtraukti Jūsų kontaktinę informaciją į potencialių kandidatų vidaus duomenų bazę, kad galėtume su Jumis susisiekti, atsiradus tinkamoms pareigoms.
3.2    Jūs turite pateikti asmens duomenis, kad galėtume įvertinti, ar Jūs tinkate siūlomam darbui. Jeigu asmens duomenų mums nepateiksite, mes negalėsime įtraukti Jūsų į atrankos procesą.
3.3    Jūsų asmens duomenų tvarkymas (i) ir (ii) tikslais, kurie nurodyti 3.1 punkte, grindžiamas mūsų teisėtu interesu, kadangi paieškos procese tokia informacija Diaverum būtina, norint pasirinkti geriausius kandidatus ir spręsti kitus su paieška susijusius klausimus.
3.4    Jūsų asmens duomenų tvarkymas (iii) tikslu, kuris nurodytas ‎3.1 punkte, grindžiamas būtinybe sudaryti su Jumis darbo sutartį, jeigu Jums būtų pasiūlyta pas mus dirbti.
3.5    Jūsų asmens duomenų tvarkymas (iv) tikslu grindžiamas Jūsų aiškiai duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis.
4.    KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ?
4.1    Taikome tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis Jūsų asmens duomenys saugomi nuo praradimo, prieigos neturint leidimo ir kt. Asmenų, kuriems suteikta prieiga prie Jūsų asmens duomenų, skaičius ribotas. Tik su Diaverum susiję asmenys, kuriems reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis pirma nurodytais tikslais, turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų.
4.2    Jūsų asmens duomenimis dalysimės su Diaverum priklausančiomis bendrovėmis darbuotojų paieškai, kuri vykdoma centralizuotai, ir tuo atveju, jeigu darbo vieta yra užsienyje. Taip pat dalysimės Jūsų asmens duomenimis su tiekėjais ir partneriais, kurie mums teikia personalo paieškos ir vertinimo paslaugas..
4.3    Atsižvelgiant į tai, ar darbo vieta yra užsienyje, Jūsų asmens duomenys gali būti persiųsti į šalį ne ES / EEZ, kurioje duomenų apsaugos lygis gali būti žemesnis negu ES / EEZ. Perdavimas grindžiamas teisėtu Diaverum interesu ir būtinas, norint pasidalyti informacija su ta Diaverum bendrove, kurioje siūloma darbo vieta. Perduodami asmens duomenis į šalis, kurios yra ne ES / EEZ, naudojame standartines sutarčių sąlygas, kurias patvirtino Europos Komisija, siekdama užtikrinti pakankamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Standartines sutarčių sąlygas galite rasti per šią nuorodą: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
5.    KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
Jūsų asmens duomenys saugomi tik tol, kol yra tikslas, kuriam jie laikomi, ir ne ilgiau, negu leidžiama arba reikalaujama pagal vietos įstatymus. Tai reiškia, kad pasibaigus personalo paieškos ir atrankos procesui Jūsų duomenys bus saugomi 6 mėnesius. Jūsų duomenys gali būti saugomi iki  24 mėnesių po paieškos proceso pabaigos, jeigu tai leidžiama arba reikalaujama pagal vietos teisės aktus ar įstatymus, siekiant išspręsti su galimais skundais dėl diskriminacijos susijusius ginčus.

Duomenys bus saugomi įvairiose skirtingose kontroliuojamos prieigos vietose, įskaitant žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas, ir kitose IT sistemose (įskaitant el. paštą).
6.    KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
6.1    UAB „Diaverum klinikos“ reg. Nr. 12574666 korespondencijos adresas:  el. paštas lietuva@diaverum.com, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Tai reiškia, kad mes atsakome už tai, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai ir laikantis galiojančių įstatymų. UAB „Diaverum klinikos“ yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galima susisiekti el. paštu lietuva@diaverum.com arba korespondecijos adresu, kurį galite rasti adresu  www.diaverum.com
6.2    Jūs turite teisę žinoti, kuriuos Jūsų asmens duomenis tvarkome, ir galite paprašyti tokių duomenų kopijos. Taip pat turite teisę paprašyti pataisyti neteisingus Jūsų asmens duomenis, o kai kuriais atvejais – pareikalauti, kad pašalintume Jūsų asmens duomenis (jeigu, pvz., asmens duomenų nebereikia, kadangi paieškos procesas baigėsi). Jeigu davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis konkrečiu tikslu, visada galite sutikimą atšaukti. Jeigu norite atšaukti sutikimą, galite susisiekti su mumis (‎6.1 punkte nurodytais kontaktais). Taip pat turite teisę nesutikti su tam tikru Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir paprašyti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Atkreipkite dėmesį, kad apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba juos ištrynus mes galime nebegalėti svarstyti Jūsų kandidatūros darbuotojų paieškos procese. Jūs taip pat turite teisę gauti savo asmens duomenis kompiuteriu nuskaitomu formatu ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui.  
6.3    Jeigu turite klausimų apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti el. paštu lietuva@diaverum.com
6.4    Jeigu turite prieštaravimų arba nusiskundimų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
7.    PAKEITIMAI
Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas kaip nors pasikeistų, mes pranešime Jums apie tai paskelbdami atnaujintą šio pranešimo apie privatumo apsaugą versiją interneto svetainėje www.diaverum.lt