Naudojimo sąlygos

Šios Naudojimo sąlygos (toliau "Naudojimo sąlygos" ) ir mūsų Privatumo Politika apibrėžia  Jūsų bendradarbiavimo su [ Diaverum Sweden AB ] arba su bet kuria iš jos dukterinių įmonių (toliau kartu " Diaverum " ir " mes") per svetainę [ http://www.diaverum.com/ ] (toliau - "Svetainė" ) principus.

Pripažinimas

Jūsų prieigai prie Svetainės ir naudojimuisi ja yra taikomos šios Naudojimo sąlygos ir visi siejami įstatymai ir teisės aktai. Prisijungdami ir naršydami Svetainėje jūs pripažįstate šias Naudojimo sąlygas be jokių apribojimų ar išlygų ir patvirtinate, kad šios Naudojimo sąlygos sudaro visą jūsų ir Diaverum sutartį dėl jūsų naudojimosi Svetaine bei pakeičia visas ankstesnes sutartis, susijusias su jūsų naudojimusi Svetaine. Jūs patvirtinate, kad nepripažinote Naudojimo sąlygų, remdamiesi kokiais nors mūsų žodiniais arba raštiškais teiginiais, kurie nėra  įtraukti į šį dokumentą.

Diaverum pasilieka teisę periodiškai keisti šias Naudojimo sąlygas be įspėjimo. Paskutinių pakeitimų data yra nurodyta šių Naudojimo sąlygų pabaigoje. Jūs įsipareigojate kartkartėmis patikrinti atnaujinimus Svetainėje. Įtraukę į šias  Naudojimo sąlygas pakeitimų, kuriuos laikysime esminiais, informuosime Jus pranešimu Svetainėje. Jūsų naudojimasis Svetaine po tokio pakeitimo įdiegimo reikš, kad Jūs patvirtinate ir pripažįstate pakeitimą. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, prašome nesinaudoti Svetaine.

Naudojimasis Svetaine

Jeigu Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip, visa medžiaga, įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) vaizdus, iliustracijas, piktogramas, nuotraukas, technologijas, dokumentus, programinę įrangą ir paslaugas, kuri yra Svetainės dalis (apibendrintai "Medžiaga"), priklauso  Diaverum ar su ja siejamoms šalims,  yra kontroliuojama  arba pagal licenciją naudojama Diaverum ar su ja siejamų šalių kaip prekių ženklai, pagal autorines teises ir /arba kitos intelektinės nuosavybės teises. Jūs negalite keisti, kopijuoti, atgaminti, publikuoti, perduoti, platinti, parduoti, licencijuoti, nuomoti, viešai rodyti ar atlikti, redaguoti arba adaptuoti Medžiagos, išskyrus atvejus, kai esate gavę mūsų aiškų leidimą.

Nepaisant šių nuostatų, spausdinti arba parsisiųsti Medžiagą iš Svetainės galite tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslams, su sąlyga, kad Jūs jokiu būdu nepublikuosite ir neplatinsite tokios Medžiagos ir nepažeisite autorinių teisių, teisės į prekių ženklus ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Diaverum negarantuoja ir nepareiškia, kad Jūsų naudojimasis Svetainėje demonstruojama medžiaga nepažeis nepriklausančių Diaverum ir nesusijusių su Diaverum trečiųjų asmenų teisių.

Draudžiama naudoti Svetainės medžiagą tokiam tikslui ar tokiu būdu, kurie nėra aiškiai apibrėžti kaip leistini šiose Naudojimo sąlygose ar kurių mes aiškiai neapibrėžėme kitaip.

Mes tikimės, kad Jūs gerbsite Svetainės vientisumą, ir  suprasite, kad jums, pavyzdžiui, draudžiama ( i ) įdiegti kenkėjišką turinį, pavyzdžiui, kenkėjiškas programas, Trojos arklius ar virusus, arba turinį, kuris kitaip trikdo Svetainės darbą; ( ii) dirbtinai naudoti Svetainę savo tikslams pasitelkiant scenarijus, programas robotus, papildinius, plėtinius ar kitus automatizuotus procesus; ( iii) trukdyti Svetainės darbą gadinant ją, bandant ją tyrinėti arba išbandant Svetainės pažeidžiamumą; arba (iv) kitaip panaudoti Seenth.is Paslaugas būdu, kuris prieštarauja šioms Naudojimo sąlygoms.

Medicininė informacija/sąlygos

Informaciją apie produktą Svetainėje  pateikia kompanija Diaverum ir ji skirta tik bendriesiems informaciniams tikslams. Taigi, tokia informacija negali būti laikoma medicinine ar kita profesine rekomendacija. Daugelį išvardytų farmacijos ir medicinos prietaisų (produktų) galima įsigyti tik pagal gydytojo arba kvalifikuoto medicinos specialisto receptą, ir ne visus šiuos produktus galima įsigyti visose šalyse. Jei turite sveikatos sutrikimų, nedelsiant kreipkitės į savo gydytoją arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, nes mes nesiūlome asmeninės medicininės diagnostikos arba rekomendacijų dėl konkrečių pacientų gydymo. Jūs turite gauti išsamią medicininę informaciją apie jums paskirtus receptinius vaistus ar medicinos prietaisus (įskaitant informaciją apie jų medicininę naudą ir galimą neigiamą poveikį), aptarti tinkamą bet kokių vaistų ar medicinos prietaisų panaudojimą tiesiogiai su jį paskyrusiu gydytoju arba, tam tikrais atvejais, su kitais medicinos konsultantais. Medicinos specialistai visą medicinos informaciją gali perskaityti produktų informaciniuose lapeliuose. Informacija apie produktus gali skirtis, priklausomai nuo šalies. Pacientai, gydytojai ir kiti medicinos specialistai turi patikslinti informaciją apie vietos medicinos išteklius bei priežiūros institucijų informaciją, taikomą jų šaliai. Be to, šiuo metu daugelyje šalių  galiojantys teisės aktai riboja  Diaverum galimybes (ar net kai kuriais atvejais uždraudžia) suteikti informaciją ir/arba tiesiogiai reaguoti į pacientų klausimus apie mūsų receptinius produktus. [Vis dėlto Diaverum atsakys į  kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto užklausas ir pateiks jam informaciją, vadovaudamasis vietos reikalavimais]

Atsakomybės atsisakymas

Visa Svetainėje pateikiama medžiaga, informacija ir paslaugos yra teikiamos "kaip yra" be jokių kokio nors pobūdžio pareiškimų ar garantijų (konkrečiai pareikštų ar numanomų), įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) savalaikiškumo, tikslumo, išsamumo, perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo garantijas.

Nors kompanija Diaverum deda visas galimas pastangas, siekdama užtikrinti, kad Svetainėje pateikta informacija būtų tiksli ir aktuali, informacija gali būti atnaujinama, joje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Diaverum pasilieka teisę bet kuriuo metu nepateikdama įspėjimų Svetainę atnaujinti, pakeisti, taisyti ir/ar tobulinti Svetainėje pateikiamą medžiagą, informaciją ir paslaugas bei aprašytus produktus ir programas.

Atsakomybės apribojimas

Diaverum, jos darbuotojai ar filialai neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi (taip pat už žalą, atsiradusią dėl negalėjimo pasinaudoti, ir naudojimosi rezultatus) Svetaine, su Svetaine susijusiais tinklalapiais arba medžiaga, informacija ar paslaugomis, nurodytomis tokioje ar visose tokiose svetainėse - tiek remiantis garantija, tiek sutartimi, tiek deliktu ar kita teisės teorija, nepaisant to, ar buvo žinoma apie tokią galimą žalą. Jei dėl Jūsų naudojimosi šios Svetainės medžiaga, informacija ar paslaugomis prireikė techninės priežiūros specialisto paslaugų, įrangos remonto ar duomenų pataisos, Jūs prisiimate jų visas siejamas išlaidas.

Informacija, kurią Jūs mums suteikiate

Išskyrus informaciją, kuriai yra taikoma mūsų Privatumo Politika (kaip nurodyta toliau), kiekvienas pranešimas ar medžiaga, kurią Jūs pateikiate į Svetainę elektroniniu paštu ar kitais būdais, įskaitant duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus ir pan., yra ir bus laikomi nekonfidencialiais ir nesaugotinais pagal nuosavybės teisę. Visa informacija, kurią Jūs perduodate ar pranešate, tampa Diaverum ar jos filialų nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiam tikslui, įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, paskelbimą, transliavimą ir pateikimą Svetainėje. Be to, Diaverum gali nevaržomai panaudoti, neišmokėdama jums kompensacijos, idėjas, koncepcijas, gamybos paslaptis (know-how) ar metodus, pateikiamus tokiame pranešime, kurį Jūs siunčiate į Svetainę, bet kokiems tikslams, įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą naudojant tokią informaciją.

Pasaulyje populiarūs produktai

Svetainėje gali būti pateikiama informacija apie pasaulyje populiarius produktus ir paslaugas, kurie įsigyjami ne kiekvienoje vietovėje. Nuoroda į produktą ar paslaugą Svetainėje nereiškia, kad tokį produktą ar paslaugą galėsite užsisakyti savo vietovėje. Nurodytiems Svetainėje produktams gali būti taikomi konkretūs norminių aktų reikalavimai, atsižvelgiant į naudojimo šalį. Taigi, jūs galite gauti pranešimą, kad tam tikri Svetainės skyriai yra skirti tik tam tikrų rūšių patyrusiems vartotojams arba tik vartotojams, gyvenantiems tam tikrose šalyse.

Atsisakymas nuo veiksmų, pažeidžiančių kitos šalies interesus

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta skatinti pardavimų tos jurisdikcijos  šalyje, kurioje Diaverum dar nevykdo verslinės veiklos tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus, arba siūlyti ar reklamuoti produktą, kurį nėra leidžiama siūlyti ar reklamuoti šalyje, kurioje gyvena skaitytojas.

Nuorodos į Svetainę kitose svetainėse

Diaverum netikrina trečiųjų šalių svetainių, kuriose yra nuorodų į šią Svetainę ir neatsako už  tokių Svetainei nepriklausančių puslapių turinį. Jeigu Jūs norite susieti savo svetainę su Diaverum, galite pateikti tik nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį www.diaverum.com. Draudžiama teikti nuorodas į kitas svetaines be išankstinio raštiško Diaverum sutikimo. Jeigu Jūs pateikiate nuorodą į Diaverum, Jūs sutinkate nuorodą pateikti nesudarydamas įspūdžio, kad Diaverum tiesiogiai ar netiesiogiai pritaria tokiems produktams, paslaugoms ar nuomonėms, pateiktiems Jūsų svetainėje. Taip pat draudžiama be raštiško sutikimo cituoti arba naudoti kurią nors vieną ar daugiau Svetainės dalių trečiųjų šalių tinklavietėse.

Nuorodos į kitas svetaines Svetainėje

Nuorodos Svetainėje į kitas mums nepriklausančias arba mūsų neadministruojamas svetaines gali būti pateiktos  mūsų Svetainės lankytojų interesui ar patogumui. Tačiau, kai pasinaudojate tokiomis nuorodomis ir išeinate iš mūsų Svetainės, turite nepamiršti, kad mes nekontroliuojame kitų svetainių. Todėl Jūsų naudojimuisi tokiomis svetainėmis yra taikomi tos svetainės reikalavimai ir nėra taikomos mūsų Naudojimo sąlygos ir Privatumo Politika. Diaverum nuoroda į kitą svetainę - nėra pritarimas, parama arba ryšys su trečiąja šalimi ar svetainės, į kurią pateikta nuorodą, turiniu. Diaverum neprisiima jokios atsakomybės už nuorodas mūsų Svetainėje į kitas svetaines, ir pirmiausia mes nesame atsakingi už jų turinio tikslumą ir teisėtumą. Mes neprisiimame atsakomybės dėl trečiųjų šalių privatumo Politikos pažeidimų arba nepaisymo.

Lankytojų publikacijos Svetainėje

Diaverum gali savo nuožiūra suteikti Svetainės lankytojams galimybę dalyvauti diskusijose, pokalbiuose, duomenų perdavime, skelbimų lentose ir panašiuose forumuose Svetainėje. Jums draudžiama skelbti ar perduoti įžeidžiančią, žalingą, netikslią ar kitą netinkamo turinio informaciją ("Draudžiamas Turinys" ) tokiuose forumuose. Diaverum negali stebėti ar kontroliuoti turinį ir informaciją, kurią forumuose talpina lankytojai, ir neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už Draudžiamą Turinį, kurį Svetainėje talpina lankytojai. Mes stengiamės kuo skubiau šalinti iš Svetainės visą Draudžiamą turinį, apie kurį mums praneša. Todėl rekomenduojame  pranešti mums apie informaciją Svetainėje, kuri yra neteisėta, įžeidžiamo, užgaulaus turinio arba kitaip neatitinka šių Naudojimo sąlygų. Diaverum visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ir vykdys kiekvieną teismo sprendimą, kuriuo Diaverum bus prašoma arba nurodoma atskleisti asmens, pateikiančio Draudžiamą Turinį, tapatybę.

Pasekmės

Jei mes sužinosime, kad Jūs pažeidėte kurią nors iš nuostatų ir sąlygų, nurodytų šiose Naudojimo sąlygose,  galime bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo nedelsdami imtis ištaisomųjų veiksmų, taip pat ir užkirsti jums kelią naudotis Diaverum teikiamomis paslaugomis ir pašalintį visą turinį, kurį įdėjote į Svetainę. Jeigu mes dėl Jūsų pažeidimo patiriame žalą, galime savo nuožiūra pateikti jums reikalavimą tokią žalą atlyginti.

Klausimai arba komentarai

Jei turite  klausimų ar komentarų, siejamų su šiomis Naudojimo sąlygomis ar Svetaine, prašome susisiekti su mumis [Įterpti kontaktinę informaciją].

Nuostatos panaikinimas ir autonomiškumas

Visos nuostatos, pareiškimai ir atsakomybės apribojimai šiose Naudojimo sąlygose yra taikomi tiek, kiek  leidžiama pagal taikomus įstatymus. Jūsų šalies jurisdikcija gali drausti atsisakymą suteikti tam tikras garantijas ar apriboti tam tikrą atsakomybę, ir dėl to tam tikros Naudojimo sąlygų nuostatos (įskaitant skyrių "Atsakomybės apribojimas") jums gali būti netaikomos. Nė viena Naudojimosi sąlygų nuostata nėra siekiama apriboti kokias nors Jūsų turimas teises, kurios negali būti teisėtai apribotos.

Diaverum nesugebėjimas vykdyti kurių nors šių Naudojimo sąlygų nuostatų negali būti laikomas atsisakymu taikyti tokią nuostatą.

Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata ( -os) nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių Naudojimo sąlygų nuostatų, kurios ir toliau bus taikomos, ir ši nuostata turi būti taikoma tokia apimtimi, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Jei kitaip nereikalauja privalomi vykdyti  Jūsų jurisdikcijos įstatymai, šioms Naudojimo sąlygoms yra taikomi [Švedijos] įstatymai, neatsižvelgiant į teisės normų pasirinkimo ar teisių kolizijos principus, ir Jūs ir Diaverum sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ar nesutarimai, kylantys dėl šių Naudojimo sąlygų, bus priskiriami išimtinei [Švedijos] teismų jurisdikcijai.

Paskutinį kartą pakeista (data):

 

Privatumo Politika

Jūsų privatumas mums labai svarbus, ir mes pripažįstame, kad jums būtina visos asmenį identifikuojančios informacijos, kurią Jūs nurodote mums, apsauga ir valdymas. Todėl mes parengėme šią Privatumo Politiką ("Privatumo Politika"), kurioje aprašoma, kaip renkame ir naudojame Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją. Privatumo Politika taikoma tik informacijai, kurią surinkome iš Svetainės, bet ne iš kokio nors kito šaltinio, todėl ji nebūtinai atspindi mūsų praktiką, siejamą su informacija, surinkta ne interneto šaltiniuose arba kitose svetainėse, priklausančiose Diaverum filialams ir jų valdomose.

Asmenį identifikuojanti informacija

Dauguma Diaverum paslaugų ir funkcijų, nurodytų Svetainėje, nereikalauja įsiregistruoti ir leidžia apsilankyti Svetainėje nepranešant mums, kas Jūs esate. Vis dėlto, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti  tam tikromis paslaugomis  ir funkcijomis, galime paprašyti nurodyti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją. Tokiai asmenį identifikuojančiai informacijai gali būti priskirti (neapsiribojant išvardytu) Jūsų vardas, Jūsų organizacijos pavadinimas (jei toks yra), Jūsų elektroninio pašto adresas, Jūsų pašto adresas, Jūsų telefono numeris. Kai kurioms paslaugoms suteikti Jus taip pat gali paprašyti pateikti tam tikrą ribotą medicininę informaciją. Tam tikra asmenį identifikuojanti informacija gali būti privaloma, ir tai reiškia, kad, jeigu nenorite jos pateikti, gali būti uždrausta prieiga prie tam tikrų Svetainės dalių arba mes galime netekti galimybės atsakyti į Jūsų užklausą.

Duomenų valdytojas

[ Diaverum Sweden AB
bendrovės org. Nr . 556209-2790,
Box 4167
227 22 Lund
Švedija
Telefono numeris : 046-2873000]

yra duomenų valdytojas, ir atsako už Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją pagal [Švedijos duomenų apsaugos įstatymą (1998:204) ir ES direktyvą 95 /46 / EB].

Sutikimas

Kiekviename Svetainės skyriuje, kur esate prašomas pateikti asmenį identifikuojančią informaciją, bus pateikta nuoroda į šią Privatumo Politiką. Patvirtindami šią Privatumo Politiką ir pateikdami savo asmenį identifikuojančią informaciją tokiame skyriuje, Jūs patvirtinate, jog sutinkate, kad Diaverum rinktų ir naudotų Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, kaip išdėstyta šioje Privatumo Politikoje.

Asmenį identifikuojančios informacijos panaudojimas
Prieš pradėdami rinkti asmenį identifikuojančią informaciją, mes nustatysime tikslus, kuriems ši informacija yra renkama. Mes rinksime ir panaudosime Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, tik siekdami įvykdyti šiuos tikslus, ir informuosime Jus apie tokius tikslus, prašydami pateikti tokią informaciją apie save. Pavyzdžiui, rinkti ir panaudoti asmenį identifikuojančią informaciją galime, kad suteiktume Jums tam tikrus produktus ar paslaugas, arba pateiktume sąskaitą už jums reikalingus produktus ar paslaugas. Taip pat informaciją galime panaudoti, norėdami pristatyti produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali Jus sudominti, arba bendrauti su Jumis kitais tikslais.

Jūsų informacija bus saugoma tol, kol bus būtina veiklos vykdymui, arba tiek, kiek būtina pagal norminius arba teisinius reikalavimus, arba iki bus atšauktas Jūsų sutikimas. 

Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Mes neparduosime, neperduosime ar kitaip neskleisime Jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo Politikoje.

Mes galime perduoti Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją Diaverum filialams ir kitoms trečiosioms šalims, su kuriomis Diaverum sieja sutartiniai santykiai, siekdami toliau apdoroti Jūsų informaciją tikslui, kuriam informacija buvo iš pradžių surinkta, pavyzdžiui, paslaugų teikimas, įvertinimas arba techninė parama. Toks perdavimas bus atliktas tik tuo atveju, jei filialas ar trečioji šalis yra pasirašę su Diaverum sutartį, kurioje nurodyta, kad jie naudos asmenį identifikuojančią informaciją tik sutartiems tikslams ir tik tas kiekis, kuris buvo surinktas iš pradžių.

Mes galime atskleisti Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, jei iš mūsų to reikalauja galiojantys įstatymai, teismo sprendimu arba Vyriausybės potvarkiu, arba jei informaciją yra būtina atskleisti teismo ar baudžiamajam tyrimui padėti.

Be to, reorganizavimo, jungimosi ar pardavimo atveju mes galime perduoti Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją tam tikrai trečiajai šaliai, su sąlyga, kad ši šalis asmenį identifikuojančią informaciją sutinka panaudoti pagal šią Privatumo Politiką.

Mes galime naudotis kitų šalių, kurios padėtų rinkti ir apdoroti aprašytą šiame skyriuje informaciją, paslaugomis ir visoms tokioms trečiosioms šalims bus taikomi pirmiau apibūdinti įsipareigojimai.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę reikalauti informacijos apie tai, ar Diaverum apdoroja su Jumis siejamą identifikuojančią informaciją, taip pat informacijos apie apdorojamos informacijos apimtį ir tikslą. Siekdami pareikalauti tokios informacijos, gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo įsipareigojimus, nesutikti, kad būtų apdorojama jūsų asmenį identifikuojanti informacija arba reikalauti, kad mes ištaisytume, blokuotume arba sunaikintume Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, susisiekite su mumis [Įterpti kontaktinę informaciją].

Jūsų prašymai bus nagrinėjami sparčiai ir tinkamai. Nagrinėjant prašymus sunaikinti asmenį identifikuojančią informaciją bus taikomi visi norminiai arba teisiniai reikalavimai.

Saugumas ir konfidencialumas

Siekdami užtikrinti Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos saugumą ir konfidencialumą, mes naudojamės  duomenų perdavimo tinklais, kurie, be kitų saugos priemonių, yra apsaugoti pramoninio standarto ugniasiene ir slaptažodžiu. Mes ėmėmės reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užkirstume kelią  Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos  praradimui, netinkamam naudojimui, neteisėtai prieigai, atskleidimui, pakeitimui ir sunaikinimui.

Asmenį identifikuojančios informacijos perdavimas į užsienį

Diaverum yra tarptautinė korporacija – todėl mes  naudojamės duomenų bazėmis įvairios jurisdikcijos šalyse, ir  turime galimybių perduoti Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją į vieną iš Diaverum duomenų bazių už šalies, kurioje yra Jūsų gyvenamoji vieta, ribų. Taigi, jūsų asmenį identifikuojanti informacija gali būti perduodama į duomenų bazę, esančią šalyje už Europos ekonominės erdvės („EEE“) ribų. Šios šalys gali neturėti panašių į EEE duomenų apsaugos įstatymų,tačiau jeigu mes perduosime Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją už EEE ribų,  imsimės priemonių užtikrinti, kad jūsų asmenį identifikuojanti informacija būtų tinkamai apsaugota.

Slapukai

Šiame skyriuje apibūdinami įvairių tipų slapukai, kuriuos naudojame Svetainėje, jų paskirtis ir trukmė (t. y. laikotarpis, kurį kiekvienas slapukas liks jūsų prietaise), būdai jų išvengti ir / arba juos ištrinti.

Išskyrus slapukus, būtinus Svetainės funkcionalumui palaikyti, kitus slapukus įdėsime, tik jei Jūs sutikote, paspausdami mygtuką "Leisti " informacijos apie slapuką lauke puslapio viršutinėje dalyje Svetainėje. Atkreipkite dėmesį, kad jums nesuteikus leidimo įdėti slapukus arba išjungus slapukus, kuriuos mes naudojame, gali būti pažeista Jūsų kaip vartotojo sąsaja Svetainėje. Jei norite pakeisti nuostatas, galite grįžti į Svetainės puslapio viršutinę dalį ir paspausti mygtuką "leisti " arba " neleisti". Jūs taip pat galite  išjungti slapukus pasinaudoję savo naršyklės nuostatomis – apie tai skaitykite skirsnį "Kaip išvengti ir / arba ištrinti slapukus".

Kas yra slapukai?

Slapukai yra failų ar informacijos dalys, kurie gali būti saugomi Jūsų kompiuteryje (ar kituose internetą palaikančiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, išmaniuosiuose telefonuose arba planšetiniuose kompiuteriuose), kai apsilankote svetainėje. Slapuke paprastai yra tinklalapio, iš kurio slapukas yra išsaugotas, pavadinimas, slapuko „galiojimo laikas“ (t. y. Jo funkcionalumo prietaise trukmė), ir vertė, kuri paprastai yra atsitiktiniu pagrindu generuojamas unikalus numeris.

Kam mes naudojame slapukus

Svetainės naudoja tik būtinus slapukus, kurie yra svarbūs  Svetainės tinkamam veikimui palaikyti  ir labai reikalingi, kad Jūs galėtumėte naršyti Svetainėje ir naudotis jos funkcijomis.

Svetainėje taip pat naudojami slapukai, kurie leidžia mums optimizuoti Svetainės veikimą, siekiant pagerinti Jūsų svetainės sąsają ir padaryti naudojimąsi Svetaine lengvesnį, o pačią Svetainę - labiau pritaikytą jūsų interesams ir poreikiams. Be to, slapukai padeda paspartinti naudojimąsi ir sąsają Svetainėje, nes įsimena vartotojo nuostatas, pavyzdžiui, kalbą ir šrifto dydį. Mes taip pat naudojame slapukus siekdami surinkti anoniminius, suvestinius statistinius duomenis, kurie leistų mums suprasti, kaip žmonės naudojasi Svetaine ir padėtų pagerinti jo struktūrą ir turinį.

Svetainėje naudojami slapukai

Svetainėje yra trijų tipų slapukai:

nuolatiniai slapukai,

sesijos slapukai ir

trečiosios šalies slapukai

Nuolatiniai slapukai išsaugo failą ilgą laiką jūsų kompiuteryje ir yra naudojami, pavyzdžiui, su funkcijomis, kurios nurodo, kuri informacija yra naujausia po Jūsų paskutinio apsilankymo tam tikroje svetainėje (kiek laiko slapukas lieka jūsų prietaise, priklausys nuo konkretaus slapuko trukmės ar "galiojimo laiko" ir jūsų naršyklės nuostatų). 

Sesijos slapukai yra saugomi laikinai Jūsų kompiuterio atmintyje, kol Jūs lankotės svetainėje ir naršote puslapyje, ir slapukai naudojami, pavyzdžiui, nustatyti, kokią kalbą Jūs pasirinkote. Kai Jūs uždarote  svetainę, sesijos slapukas ištrinamas.

Trečiosios šalies slapukai yra slapukai, priklausantys kitiems domenams - ne nurodytiems adreso juostoje, ir jie suteikia galimybę stebėti vartotojo naršymo istoriją.

Detali informacija apie slapukus, naudojamus Svetainėje

 

 

 

 

Slapukas

Paskirtis

Saugomi duomenys

Trukmė

Dalinimasis

ASP.NET_SessionId

Sesijos slapukas, siunčiamas į naršyklę. Naudojamas, kai atidarote naršyklę ir einate į svetainę, kuri realizuoja ASP.NET sesijos būseną.

ASP.NET sesijos būsenos duomenys                                                                                                                                                             

Sesijos slapukas, ištrinamas, kai uždaroma naršyklė.

Diaverum neperduoda informacijos, surinktos šio slapuko pagalba, trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai

UserLocation

Skirtas saugoti kalbos ir vietos pasirinktį.

ISO-3166 – šalis, ir ISO-639 – kalbos kodai

Nuolatinis slapukas, lieka 30 dienų

Diaverum neperduoda informacijos, surinktos šio slapuko pagalba, trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai

_ga

Naudojama Google Analytics siekiant išskirti vartotojus.

Šie slapukai nekaupia asmenį identifikuojančios informacijos, išskyrus kompiuterio IP adresą, siekiant sužinoti, iš kokios pasaulio vietos jūs jungiatės prie interneto

Du atsitiktinai generuojami 32 bitų skaičiai.

Skirti saugoti informaciją, pavyzdžiui, kokiu laiku jūs apsilankėte, ar lankėtės Svetainėje anksčiau, ir kokia svetainė nukreipė Jus į šią Svetainę.

Nuolatinis slapukas, lieka 2 metus

Tai yra trečiosios šalies slapukas, kuris perduoda  surinktą informaciją į Google. Google šio slapuko surinktą informaciją saugo serveriuose Jungtinėse Valstijose. Google gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei reikalaujama pagal įstatymus arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google vardu.

                 

Google Analytics

Mes naudojame įrankį, vadinamą "Google Analytics" („Google analizė“), siekdami surinkti informaciją apie naudojimąsi Svetaine. "Google Analytics" renka informaciją, pavyzdžiui, apie vartotojo apsilankymų Svetainėje dažnį, kokiuose puslapiuose jie lankosi ir kokiomis svetainėmis naudojasi prieigai  prie šios Svetainės. Diaverum naudojasi informacija, gaunama iš "Google Analytics", tik siekdama palaikyti ir pagerinti Svetainės technines charakteristikas. "Google Analytics" renka Jums priskirtą IP adresą tą dieną, kai lankotės svetainėje. Diaverum nederina informacijos, surinktos "Google Analytics" pagalba, su kita asmenį identifikuojančia informacija. Google teisę naudotis ir dalintis informacija apie jūsų apsilankymus Svetainėje, surinkta "Google Analytics" pagalba, yra apibrėžia Google Analytics Paslaugos sąlygos, su kuriomis galima susipažinti adresu:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html ir Google Privatumo Politika, su kuria galima susipažinti adresu

http://www.google.com/policies/privacy/ .

Turite galimybę neleisti Google Analytics identifikuoti Jus, kai sugrįžtate į Svetainę, išjungdami slapukų naudojimą savo naršyklėje.

Kaip išvengti slapukų ir / arba ištrinti slapukus

Daugelis interneto naršyklių slapukus priima automatiškai pagal pirmines nuostatas. Galite pakeisti nuostatas: blokuoti slapukus arba gauti įspėjimą, kai slapukai yra siunčiami į jūsų įrenginį. Yra keletas būdų, kaip valdyti slapukus. Prašome perskaityti savo naršyklės instrukcijas arba nurodymus pagalbos ekrane, jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip koreguoti ir keisti naršyklės nuostatas.

Jei išjungsite slapukus, kuriuos mes naudojame, gali būti pažeista  jūsų sąsaja Svetainėje, pavyzdžiui, jums gali būti nesuteikta galimybė apsilankyti tam tikrose Svetainės skyriuose, arba galite negauti asmeninės informacijos.

Jei naudojate įvairius įrenginius, norėdami peržiūrėti ir pasiekti Svetainę (pvz savo kompiuterį, išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ir t. t.), turite pasirūpinti, kad kiekviena naršyklė kiekviename prietaise atitiktų jūsų slapukų parinktis.

Pranešimas apie pakeitimus

Diaverum pasilieka teisę kartkartėmis keisti šią Privatumo Politiką. Paskutinio atnaujinimo data yra nurodyta šios Privatumo politikos pabaigoje. Įtraukę į šią Privatumo Politiką pakeitimų ir keisdami būdus, kuriais naudojame Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, mes pranešime apie šiuos pakeitimus šiame puslapyje. Prašome nuolat tikrinti mūsų Privatumo Politiką. Jei mes nuspręsime panaudoti Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją kitu būdu nei ji buvo naudojama tuo metu, kai buvo surinkta, Jūs turite teisę pranešti mums, kad nenorite, jog mes Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją panaudotume kitu būdu.

Klausimai arba komentarai

Jei turite kokių nors klausimų ar komentarų, siejamų mūsų Privatumo Politika, prašome susisiekti su mumis [Įterpti kontaktinę informaciją].

Paskutinį kartą pakeista (data):