Naudojimo sąlygos

Šios Naudojimo sąlygos (toliau "Naudojimo sąlygos" ) ir mūsų Privatumo Politika apibrėžia  Jūsų bendradarbiavimo su [ Diaverum AB ] arba su bet kuria iš jos dukterinių įmonių (toliau kartu " Diaverum " ir " mes") per svetainę [ http://www.diaverum.com/ ] (toliau - "Svetainė" ) principus.

Pripažinimas

Jūsų prieigai prie Svetainės ir naudojimuisi ja yra taikomos šios Naudojimo sąlygos ir visi siejami įstatymai ir teisės aktai. Prisijungdami ir naršydami Svetainėje jūs pripažįstate šias Naudojimo sąlygas be jokių apribojimų ar išlygų ir patvirtinate, kad šios Naudojimo sąlygos sudaro visą jūsų ir Diaverum sutartį dėl jūsų naudojimosi Svetaine bei pakeičia visas ankstesnes sutartis, susijusias su jūsų naudojimusi Svetaine. Jūs patvirtinate, kad nepripažinote Naudojimo sąlygų, remdamiesi kokiais nors mūsų žodiniais arba raštiškais teiginiais, kurie nėra  įtraukti į šį dokumentą.

Diaverum pasilieka teisę periodiškai keisti šias Naudojimo sąlygas be įspėjimo. Paskutinių pakeitimų data yra nurodyta šių Naudojimo sąlygų pabaigoje. Jūs įsipareigojate kartkartėmis patikrinti atnaujinimus Svetainėje. Įtraukę į šias  Naudojimo sąlygas pakeitimų, kuriuos laikysime esminiais, informuosime Jus pranešimu Svetainėje. Jūsų naudojimasis Svetaine po tokio pakeitimo įdiegimo reikš, kad Jūs patvirtinate ir pripažįstate pakeitimą. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, prašome nesinaudoti Svetaine.

Naudojimasis Svetaine

Jeigu Svetainėje aiškiai nenurodyta kitaip, visa medžiaga, įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) vaizdus, iliustracijas, piktogramas, nuotraukas, technologijas, dokumentus, programinę įrangą ir paslaugas, kuri yra Svetainės dalis (apibendrintai "Medžiaga"), priklauso  Diaverum ar su ja siejamoms šalims,  yra kontroliuojama  arba pagal licenciją naudojama Diaverum ar su ja siejamų šalių kaip prekių ženklai, pagal autorines teises ir /arba kitos intelektinės nuosavybės teises. Jūs negalite keisti, kopijuoti, atgaminti, publikuoti, perduoti, platinti, parduoti, licencijuoti, nuomoti, viešai rodyti ar atlikti, redaguoti arba adaptuoti Medžiagos, išskyrus atvejus, kai esate gavę mūsų aiškų leidimą.

Nepaisant šių nuostatų, spausdinti arba parsisiųsti Medžiagą iš Svetainės galite tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslams, su sąlyga, kad Jūs jokiu būdu nepublikuosite ir neplatinsite tokios Medžiagos ir nepažeisite autorinių teisių, teisės į prekių ženklus ir kitų intelektinės nuosavybės teisių. Diaverum negarantuoja ir nepareiškia, kad Jūsų naudojimasis Svetainėje demonstruojama medžiaga nepažeis nepriklausančių Diaverum ir nesusijusių su Diaverum trečiųjų asmenų teisių.

Draudžiama naudoti Svetainės medžiagą tokiam tikslui ar tokiu būdu, kurie nėra aiškiai apibrėžti kaip leistini šiose Naudojimo sąlygose ar kurių mes aiškiai neapibrėžėme kitaip.

Mes tikimės, kad Jūs gerbsite Svetainės vientisumą, ir  suprasite, kad jums, pavyzdžiui, draudžiama ( i ) įdiegti kenkėjišką turinį, pavyzdžiui, kenkėjiškas programas, Trojos arklius ar virusus, arba turinį, kuris kitaip trikdo Svetainės darbą; ( ii) dirbtinai naudoti Svetainę savo tikslams pasitelkiant scenarijus, programas robotus, papildinius, plėtinius ar kitus automatizuotus procesus; ( iii) trukdyti Svetainės darbą gadinant ją, bandant ją tyrinėti arba išbandant Svetainės pažeidžiamumą; arba (iv) kitaip panaudoti Seenth.is Paslaugas būdu, kuris prieštarauja šioms Naudojimo sąlygoms.

Medicininė informacija/sąlygos

Informaciją apie produktą Svetainėje  pateikia kompanija Diaverum ir ji skirta tik bendriesiems informaciniams tikslams. Taigi, tokia informacija negali būti laikoma medicinine ar kita profesine rekomendacija. Daugelį išvardytų farmacijos ir medicinos prietaisų (produktų) galima įsigyti tik pagal gydytojo arba kvalifikuoto medicinos specialisto receptą, ir ne visus šiuos produktus galima įsigyti visose šalyse. Jei turite sveikatos sutrikimų, nedelsiant kreipkitės į savo gydytoją arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, nes mes nesiūlome asmeninės medicininės diagnostikos arba rekomendacijų dėl konkrečių pacientų gydymo. Jūs turite gauti išsamią medicininę informaciją apie jums paskirtus receptinius vaistus ar medicinos prietaisus (įskaitant informaciją apie jų medicininę naudą ir galimą neigiamą poveikį), aptarti tinkamą bet kokių vaistų ar medicinos prietaisų panaudojimą tiesiogiai su jį paskyrusiu gydytoju arba, tam tikrais atvejais, su kitais medicinos konsultantais. Medicinos specialistai visą medicinos informaciją gali perskaityti produktų informaciniuose lapeliuose. Informacija apie produktus gali skirtis, priklausomai nuo šalies. Pacientai, gydytojai ir kiti medicinos specialistai turi patikslinti informaciją apie vietos medicinos išteklius bei priežiūros institucijų informaciją, taikomą jų šaliai. Be to, šiuo metu daugelyje šalių  galiojantys teisės aktai riboja  Diaverum galimybes (ar net kai kuriais atvejais uždraudžia) suteikti informaciją ir/arba tiesiogiai reaguoti į pacientų klausimus apie mūsų receptinius produktus. [Vis dėlto Diaverum atsakys į  kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto užklausas ir pateiks jam informaciją, vadovaudamasis vietos reikalavimais]

Atsakomybės atsisakymas

Visa Svetainėje pateikiama medžiaga, informacija ir paslaugos yra teikiamos "kaip yra" be jokių kokio nors pobūdžio pareiškimų ar garantijų (konkrečiai pareikštų ar numanomų), įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) savalaikiškumo, tikslumo, išsamumo, perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui arba intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo garantijas.

Nors kompanija Diaverum deda visas galimas pastangas, siekdama užtikrinti, kad Svetainėje pateikta informacija būtų tiksli ir aktuali, informacija gali būti atnaujinama, joje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Diaverum pasilieka teisę bet kuriuo metu nepateikdama įspėjimų Svetainę atnaujinti, pakeisti, taisyti ir/ar tobulinti Svetainėje pateikiamą medžiagą, informaciją ir paslaugas bei aprašytus produktus ir programas.

Atsakomybės apribojimas

Diaverum, jos darbuotojai ar filialai neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimosi (taip pat už žalą, atsiradusią dėl negalėjimo pasinaudoti, ir naudojimosi rezultatus) Svetaine, su Svetaine susijusiais tinklalapiais arba medžiaga, informacija ar paslaugomis, nurodytomis tokioje ar visose tokiose svetainėse - tiek remiantis garantija, tiek sutartimi, tiek deliktu ar kita teisės teorija, nepaisant to, ar buvo žinoma apie tokią galimą žalą. Jei dėl Jūsų naudojimosi šios Svetainės medžiaga, informacija ar paslaugomis prireikė techninės priežiūros specialisto paslaugų, įrangos remonto ar duomenų pataisos, Jūs prisiimate jų visas siejamas išlaidas.

Informacija, kurią Jūs mums suteikiate

Išskyrus informaciją, kuriai yra taikoma mūsų Privatumo Politika (kaip nurodyta toliau), kiekvienas pranešimas ar medžiaga, kurią Jūs pateikiate į Svetainę elektroniniu paštu ar kitais būdais, įskaitant duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus ir pan., yra ir bus laikomi nekonfidencialiais ir nesaugotinais pagal nuosavybės teisę. Visa informacija, kurią Jūs perduodate ar pranešate, tampa Diaverum ar jos filialų nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiam tikslui, įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, paskelbimą, transliavimą ir pateikimą Svetainėje. Be to, Diaverum gali nevaržomai panaudoti, neišmokėdama jums kompensacijos, idėjas, koncepcijas, gamybos paslaptis (know-how) ar metodus, pateikiamus tokiame pranešime, kurį Jūs siunčiate į Svetainę, bet kokiems tikslams, įskaitant (bet neapsiribojant išvardytu) produktų kūrimą, gamybą ir rinkodarą naudojant tokią informaciją.

Pasaulyje populiarūs produktai

Svetainėje gali būti pateikiama informacija apie pasaulyje populiarius produktus ir paslaugas, kurie įsigyjami ne kiekvienoje vietovėje. Nuoroda į produktą ar paslaugą Svetainėje nereiškia, kad tokį produktą ar paslaugą galėsite užsisakyti savo vietovėje. Nurodytiems Svetainėje produktams gali būti taikomi konkretūs norminių aktų reikalavimai, atsižvelgiant į naudojimo šalį. Taigi, jūs galite gauti pranešimą, kad tam tikri Svetainės skyriai yra skirti tik tam tikrų rūšių patyrusiems vartotojams arba tik vartotojams, gyvenantiems tam tikrose šalyse.

Atsisakymas nuo veiksmų, pažeidžiančių kitos šalies interesus

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta skatinti pardavimų tos jurisdikcijos  šalyje, kurioje Diaverum dar nevykdo verslinės veiklos tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus, arba siūlyti ar reklamuoti produktą, kurį nėra leidžiama siūlyti ar reklamuoti šalyje, kurioje gyvena skaitytojas.

Nuorodos į Svetainę kitose svetainėse

Diaverum netikrina trečiųjų šalių svetainių, kuriose yra nuorodų į šią Svetainę ir neatsako už  tokių Svetainei nepriklausančių puslapių turinį. Jeigu Jūs norite susieti savo svetainę su Diaverum, galite pateikti tik nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį www.diaverum.com. Draudžiama teikti nuorodas į kitas svetaines be išankstinio raštiško Diaverum sutikimo. Jeigu Jūs pateikiate nuorodą į Diaverum, Jūs sutinkate nuorodą pateikti nesudarydamas įspūdžio, kad Diaverum tiesiogiai ar netiesiogiai pritaria tokiems produktams, paslaugoms ar nuomonėms, pateiktiems Jūsų svetainėje. Taip pat draudžiama be raštiško sutikimo cituoti arba naudoti kurią nors vieną ar daugiau Svetainės dalių trečiųjų šalių tinklavietėse.

Nuorodos į kitas svetaines Svetainėje

Nuorodos Svetainėje į kitas mums nepriklausančias arba mūsų neadministruojamas svetaines gali būti pateiktos  mūsų Svetainės lankytojų interesui ar patogumui. Tačiau, kai pasinaudojate tokiomis nuorodomis ir išeinate iš mūsų Svetainės, turite nepamiršti, kad mes nekontroliuojame kitų svetainių. Todėl Jūsų naudojimuisi tokiomis svetainėmis yra taikomi tos svetainės reikalavimai ir nėra taikomos mūsų Naudojimo sąlygos ir Privatumo Politika. Diaverum nuoroda į kitą svetainę - nėra pritarimas, parama arba ryšys su trečiąja šalimi ar svetainės, į kurią pateikta nuorodą, turiniu. Diaverum neprisiima jokios atsakomybės už nuorodas mūsų Svetainėje į kitas svetaines, ir pirmiausia mes nesame atsakingi už jų turinio tikslumą ir teisėtumą. Mes neprisiimame atsakomybės dėl trečiųjų šalių privatumo Politikos pažeidimų arba nepaisymo.

Lankytojų publikacijos Svetainėje

Diaverum gali savo nuožiūra suteikti Svetainės lankytojams galimybę dalyvauti diskusijose, pokalbiuose, duomenų perdavime, skelbimų lentose ir panašiuose forumuose Svetainėje. Jums draudžiama skelbti ar perduoti įžeidžiančią, žalingą, netikslią ar kitą netinkamo turinio informaciją ("Draudžiamas Turinys" ) tokiuose forumuose. Diaverum negali stebėti ar kontroliuoti turinį ir informaciją, kurią forumuose talpina lankytojai, ir neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už Draudžiamą Turinį, kurį Svetainėje talpina lankytojai. Mes stengiamės kuo skubiau šalinti iš Svetainės visą Draudžiamą turinį, apie kurį mums praneša. Todėl rekomenduojame  pranešti mums apie informaciją Svetainėje, kuri yra neteisėta, įžeidžiamo, užgaulaus turinio arba kitaip neatitinka šių Naudojimo sąlygų. Diaverum visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ir vykdys kiekvieną teismo sprendimą, kuriuo Diaverum bus prašoma arba nurodoma atskleisti asmens, pateikiančio Draudžiamą Turinį, tapatybę.

Pasekmės

Jei mes sužinosime, kad Jūs pažeidėte kurią nors iš nuostatų ir sąlygų, nurodytų šiose Naudojimo sąlygose,  galime bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo nedelsdami imtis ištaisomųjų veiksmų, taip pat ir užkirsti jums kelią naudotis Diaverum teikiamomis paslaugomis ir pašalintį visą turinį, kurį įdėjote į Svetainę. Jeigu mes dėl Jūsų pažeidimo patiriame žalą, galime savo nuožiūra pateikti jums reikalavimą tokią žalą atlyginti.

Klausimai arba komentarai

Jei turite  klausimų ar komentarų, siejamų su šiomis Naudojimo sąlygomis ar Svetaine, prašome susisiekti su mumis [Įterpti kontaktinę informaciją].

Nuostatos panaikinimas ir autonomiškumas

Visos nuostatos, pareiškimai ir atsakomybės apribojimai šiose Naudojimo sąlygose yra taikomi tiek, kiek  leidžiama pagal taikomus įstatymus. Jūsų šalies jurisdikcija gali drausti atsisakymą suteikti tam tikras garantijas ar apriboti tam tikrą atsakomybę, ir dėl to tam tikros Naudojimo sąlygų nuostatos (įskaitant skyrių "Atsakomybės apribojimas") jums gali būti netaikomos. Nė viena Naudojimosi sąlygų nuostata nėra siekiama apriboti kokias nors Jūsų turimas teises, kurios negali būti teisėtai apribotos.

Diaverum nesugebėjimas vykdyti kurių nors šių Naudojimo sąlygų nuostatų negali būti laikomas atsisakymu taikyti tokią nuostatą.

Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata ( -os) nedaro negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis likusių šių Naudojimo sąlygų nuostatų, kurios ir toliau bus taikomos, ir ši nuostata turi būti taikoma tokia apimtimi, kiek leidžiama pagal įstatymus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Jei kitaip nereikalauja privalomi vykdyti  Jūsų jurisdikcijos įstatymai, šioms Naudojimo sąlygoms yra taikomi [Švedijos] įstatymai, neatsižvelgiant į teisės normų pasirinkimo ar teisių kolizijos principus, ir Jūs ir Diaverum sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ar nesutarimai, kylantys dėl šių Naudojimo sąlygų, bus priskiriami išimtinei [Švedijos] teismų jurisdikcijai.

Paskutinį kartą pakeista (data):