Jak wspólnie się chronić? COVID-19

Drodzy Pacjenci!

Diaverum przypomina o środkach ochrony i bezpieczeństwa, które należy zachować przez cały okres obowiązywania pandemii COVID-19. W ośrodkach dializ Diaverum muszą panować najbezpieczniejsze i najlepsze warunki prowadzenia działalności medycznej, dla dobra wszystkich pacjentów. Do tego potrzebujemy jednak Państwa wsparcia.

Ryzyko zakażenia SARS CoV-2 rośnie, dlatego każdy z nas musi być ODPOWIEDZIALNY za siebie, a także za bezpieczeństwo otaczających nas osób.

W związku z tym, w uzupełnieniu do informacji przekazanych Państwu przez zespoły medyczne ośrodków dializ, przypominamy o następujących zasadach:

  • Noszenie maseczki ochronnej w zamkniętej przestrzeni publicz­nej, w placówkach komercyjnych, w środkach transportu publicz­ne­go, w czasie transportu do i ze stacji dializ, w pracy, przez cały czas przebywania w którymkolwiek z pomieszczeń ośrodka. Nie należy dotykać maski podczas noszenia, a w przypad­ku jej dotknięcia ręce należy odkazić roztworem alkoholu lub umyć wodą i mydłem.
  • Unikanie zatłoczonych miejsc i zamkniętych przestrzeni publicznych.
  • Procedura triażu epidemiologicznego przed wejściem do ośrodka dializ; na pytania personelu Diaverum prosimy udzielać prawdziwych, dokładnych i pełnych odpowiedzi.
  • Obowiązkowa dezynfekcja lub dokładne mycie rąk mydłem przez co najmniej 20 sekund, aby zapobiec zakażeniu.

 

Dane dowodzą, że większość przypadków kontaktu z wirusem następuje w wyniku kontaktów społecznych. Z tego powodu nasze zachowania i codzienne czynności powinny ulec radykalnej zmianie, aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia.

Może się jednak zdarzyć, że infekcja obejmie członków rodziny lub  pacjentów poddawanych dializie wraz z Państwem. Dlatego podkreślamy znaczenie ścisłego przestrzegania wszystkich zasad przekazywanych przez personel medyczny w Państwa ośrodku dializ – nie tylko podczas pobytu w placówce, ale także w domu i w innych lokalizacjach.

Aby umożliwić bezpieczną kontynuację Państwa leczenia opracowaliśmy szereg procedur, niezbędnych wobec epidemii COVID-19. Przyjęta przez nas strategia postępowania, ukierunkowana jest na ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem i uwzględnia wszystkie pojawiające się na bieżąco komunikaty przesyłane przez organy państwowe i Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii.

W zależności od rozwoju sytuacji zespół medyczny Diaverum na bieżąco aktualizuje wytyczne dotyczące reorgani­zacji działalności i monitorowania pacjentów dializowanych, w czasie pandemii COVID-19.

Nadal walczymy z tą chorobą, koncentrując wysiłki na zminima­lizo­waniu ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa w naszych ośrodkach, abyśmy mogli chronić Państwa bezpie­czeństwo i zdrowie. Jest to jednak nasz wspólny OBOWIĄZEK – wszyscy musimy przestrzegać prostych środków zapobiegawczych.

Zespół Diaverum