Odpowiedź Diaverum na COVID-19

Niezmiennym priorytetem Diaverum jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, pracowników i partnerów. Od stycznia ściśle monitorujemy sytuację związaną z wirusem 2019-nCoV. Utworzyliśmy grupę ds. gotowości kryzysowej, która organizuje codzienne odprawy, aby na bieżąco śledzić rozwój wypadków. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, czasami z godziny na godzinę, a my na bieżąco należycie ją analizujemy.

Diaverum z wyprzedzeniem wdrożyło plany awaryjne dotyczące COVID-19 w całej naszej organizacji. Prowadzimy stały dialog z zespołami krajowymi i władzami publicznymi na wszystkich rynkach, na których działamy. Ponieważ nasi pacjenci są zależni od naszych usług, a osoby poddawane hemodializom są szczególnie narażone na ryzyko zakażeń, ponow­nie wydaliśmy szczegółowe wytyczne dla naszego personelu medycznego, podkreś­lając konieczność dalszego ścisłego przestrzegania polityki i procedur kontroli zakażeń. Podjęliśmy również dalekosiężne działania zapobiegawcze – posiadamy plany awaryjne, by wszyscy pacjenci Diaverum mogli być pewni, że w razie potrzeby zostaną otoczeni opieką dializacyjną (również w przypadku wybuchu epidemii na większą skalę).

Rozumiemy, że wśród naszych pacjentów i członków ich rodzin mogą pojawiać się coraz większe obawy. Wskazujemy naszym pacjentom sposoby, dzięki którym mogą się uchronić przed chorobą wirusową. W całej naszej organizacji rozpowszechnione zostały nowe, zaktua­lizowane wytyczne w celu ograniczenia ryzyka z perspektywy czterech aspektów: medycznego, operacyjnego, pracowniczego i komunikacyjnego. Nowe zasady uzgodniono
z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach i przetłumaczono na lokalne języki. Wytyczne te zostały przekazane wszystkim pracownikom Diaverum. Opracowaliśmy je także w postaci graficznej i umieściliśmy w widocznych miejscach we wszystkich naszych klinikach i biurach. Trwają prace nad stroną intranetową, gdzie zgromadzimy wszystkie informacje związane z COVID-19 i udostępnimy je pracownikom Diaverum.

Aby zminimalizować ryzyko wszystkich pacjentów nefrologicznych (także spoza naszej firmy), podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dodatkowego środka ostrożności – do odwoła­nia zawieszamy nasz program dializ wakacyjnych (d.HOLIDAY). Oznacza to, że obecnie we wszystkich naszych ośrodkach ograniczamy liczbę pacjentów wakacyjnych (z pewnymi wyjątkami podlegają­cymi indywidualnej ocenie) i stanowczo odradzamy naszym pacjentom wyjazdy za granicę.

W naszej organizacji nie odbywają się żadne większe spotkania grupowe ani konferencje. Wcześ­niej zaplanowane wydarzenia przełożyliśmy lub zmieniliśmy ich formułę na wirtualną.

Ściśle monitorujemy sytuację i podejmujemy proaktywne działania na rzecz ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pacjentów i pracowników. Kontynuujemy wysiłki mające na celu wspieranie naszego personelu w zapewnieniu doskonałej opieki medycznej wszystkim naszym pacjentom.

Bądźcie zdrowi i postępujcie zgodnie z zaleceniami lokalnych władz.