Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki Użytkowania”) oraz nasza Polityka Prywatności mają zastosowanie odnośnie kontaktów z Diaverum Polska Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie przy ulicy Cylichowskiej 13/15, 04-760 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275027, NIP: . 527-25-34-132,  REGON: 140878910, oraz podmiotów zależnych (zwanych łącznie dalej „Diaverum”, ”my”, „nas”, „nasze”, „firma”)przez stronę internetową http://www.diaverum.pl („strona”, „serwis”).

 

Udzielenie zgody

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej podlega niniejszym „Warunkom Użytkowania” oraz wszystkim mającym zastosowanie przepisom prawa. Wchodząc na stronę, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Użytkowania bez żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuje do wiadomości, że warunki te stanowią pełna umowę pomiędzy użytkownikiem a Diaverum w kwestiach dotyczących korzystania ze strony, a także zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania ze strony.  Użytkownik potwierdza, iż wyraził zgodę na niniejsze warunki użytkowania wyłącznie na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie, a nie w oparciu o jakichkolwiek inne ustne bądź pisemne informacje przedstawione przez Diaverum. 

Diaverum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie. Data ostatniej wprowadzonej modyfikacji widnieje na końcu niniejszego dokumentu. Obowiązek zapoznawania się ze zmianami zasad korzystania z serwisu leży po stronie Użytkownika. O wprowadzeniu zmian w Warunkach Użytkowania firma Diaverum będzie informowała na stronie internetowej. Aktualne Warunki Użytkowania są dostępne na stronie. Dalsze korzystanie ze strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszych Warunków Użytkowania, traktowane będzie jako akceptacja wprowadzonych zmian. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na aktualnie obowiązujące Warunki Użytkowania, powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

Korzystanie z serwisu

Jeśli nigdzie na stronie nie ma innej wyraźnej informacji, wszystkie materiały, w tym obrazy, ilustracje, ikony, fotografie, technologie, dokumenty, oprogramowanie i funkcjonalności będące częścią serwisu (zwane łącznie dalej „materiałami”) są objęte prawem autorskim, stanowią własność intelektualną, albo są znakami towarowymi należącymi do, lub użytkowanymi na podstawie odpowiednich zezwoleń przez Diaverum lub podmioty powiązane.  Modyfikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, transmisja, dystrybucja, sprzedaż, licencjonowanie, wypożyczanie, publiczne wyświetlanie, edycja i adaptacja i inne wykorzystywanie materiałów bez zgody Diaverum jest zabronione.

Niemniej jednak, Użytkownik może drukować i pobierać materiały ze strony, jeśli będą one wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie będzie publikował ani dystrybuował tych materiałów w sposób naruszający prawa autorskie lub własność intelektualną. Diaverum nie gwarantuje, że wykorzystanie materiałów przez Użytkownika w sposób inny niż przeglądanie ich na stronie nie naruszy praw osób trzecich, niepowiązanych z Diaverum.

Wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie bez zgody Diaverum w sposób inny niż określono w niniejszym dokumencie jest zabronione.

Użytkownik nie będzie naruszał integralności serwisu (i) umieszczając w nim złośliwe oprogramowanie, trojany lub wirusy, czy inne treści wpływające na funkcjonowanie strony; (ii) manipulując serwisem poprzez zamieszczanie skryptów, botów, wtyczek/pluginów, rozszerzeń i innych automatycznych dodatków; (iii) sprawdzając lub testując wrażliwość serwisu; lub (iv) korzystając z Seenth.is w sposób naruszający niniejsze Warunki Użytkowania.

Informacja medyczna/warunki

Informacje o produktach i usługach przedstawione na stronie internetowej Diaverum mają charakter ogólny. Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego, nie mogą być też traktowane jako porady medyczne. Wiele z przedstawionych w serwisie środków farmaceutycznych i urządzeń medycznych jest dostępnych wyłącznie na receptę, nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dolegliwości, należy jak najszybciej skonsultować się lekarzem, który zdiagnozuje chorobę i udzieli odpowiedniej porady medycznej. Pacjent powinien zawsze zapoznać się z informacjami dotyczącymi przepisanych leków i innych produktów medycznych (zarówno, jeśli chodzi o korzyści jak i o działania niepożądane oraz skutki uboczne) oraz skonsultować je z lekarzem lub farmaceutą. Lekarze i personel medyczny mogą zasięgnąć pełnej informacji o produkcie korzystając z ulotki. Informacje o produktach mogą różnić się w zależności od kraju. Pacjenci, lekarze i inny personel medyczny powinni również zasięgnąć informacji u lokalnych instytucji państwowych odpowiedzialnych za opieką zdrowotną. Ponadto, obowiązujące regulacje prawne w niektórych krajach ograniczają lub nawet zakazują firmom udzielania niektórych informacji i/lub odpowiadania bezpośrednio na pytania pacjentów dotyczące leków na receptę. Diaverum odpowiada na zapytania personelu medycznego zgodnie z lokalnym prawem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały, informacje i usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu są publikowane „tak jak jest”, w związku z czym nie udzielamy żadnych gwarancji jakiegokolwiek typu, określonych czy domniemanych, włączając gwarancję lub rękojmię, iż materiały przedstawione w serwisie są aktualne, dokładne, pełne, rzetelne, nienaruszające prawa własności intelektualnej.

Diaverum dokłada należnych starań, by informacje przedstawione na stronie były rzetelne i aktualne, jednak może się zdarzyć, że strona nie będzie uaktualniona, albo że będzie zawierała błędy techniczne. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie: zmian, uaktualnień i/lub poprawek do materiałów, informacji i usług zawartych w serwisie, jak również opisanych produktów i programów.

Informacje dostarczane przez użytkownika

Z wyjątkiem informacji objętych Polityką Prywatności (jak opisano poniżej), wszelka komunikacja i wszystkie materiały przekazane przez użytkownika drogą elektroniczną lub inną, zawierające dane, pytania, komentarze, sugestie itp., nie będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone. Wszystko, co jest przesyłane lub publikowane przez Użytkownika staje się własnością Diaverum i podmiotów powiązanych i może być użyte w dowolnym celu, włączając reprodukcję, ujawnienie, przekazanie, publikację, nadawanie i zamieszczanie. Co więcej, Diaverum może bezpłatnie wykorzystywać wszystkie pomysły, koncepcje, wiedzę i techniki zawarte w informacjach przesłanych przez użytkownika do serwisu w jakimkolwiek celu, w tym do rozwijania oferty, produkcji oraz do celów marketingowych.

Produkty globalne

Storna może zawierać informacje dotyczące produktów i usług dostępnych na całym świecie, jednak nie wszystkie są dostępne we wszystkich krajach. Odnośnik na stronie nie oznacza, że dany produkt lub usługa są lub będą dostępne w Państwa lokalizacji. Produkty występujące na stronie mogą podlegać lokalnym przepisom, które mogą się różnić w zależności od kraju. Co za tym idzie, niektóre części serwisu mogą być niedostępne, albo dostępne tylko dla pewnej grupy użytkowników lub tylko w niektórych krajach.

Promowanie sprzedaży

Informacje zawarte w serwisie nie mają na celu promowania sprzedaży usług w tych miejscach, gdzie Diaverum nie prowadzi jeszcze działalności bezpośrednio lub przez uprawomocnionego pośrednika, ani promowania jakichkolwiek produktów, których sprzedaż lub reklama nie jest dopuszczalna w kraju, w którym znajduje się osoba korzystająca z serwisu.

Linki do strony w innych serwisach

Diaverum nie sprawdza stron internetowych osób trzecich, które zawierają linki do serwisu i nie odpowiada za treści tam zamieszczane.  Jeśli chcą Państwo umieścić nasz link na Państwa stronie, mogą państwo korzystać wyłącznie z adresów www.diaverum.com lub www.diaverum.pl. Linkowanie do podstron bez pisemnej zgody Diaverum jest zabronione. Jeśli umieszczają Państwo link do strony Diaverum w swoim serwisie, należy zrobić to tak, by nie sugerować, że Diaverum w jakikolwiek sposób, wprost lub domniemanie, promuje produkty, opinie lub usługi tam zawarte.  Cytowanie lub kopiowanie jednej lub wielu części strony w serwisach osób trzecich bez pisemnej zgody Diaverum jest zabronione.

Linki ze strony do innych serwisów

Linki ze strony Diaverum do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością, ani nie są przez nas zarządzane, mogą być umieszczane w naszym serwisie dla wygody lub wiedzy użytkowników. Jednak należy pamiętać, że nie mamy wpływu ani kontroli nad tym, co dzieje się na innych stronach. Dlatego niniejsze Warunki Użytkowania ani Polityka Prywatności nie mają zastopowania w odniesieniu do stron, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Link do innej strony umieszczony na stronie Diaverum nie oznacza, że promujemy, sponsorujemy lub polecamy osoby trzecie lub treści zamieszczone w danym serwisie. Diaverum nie ponosi odpowiedzialności za linkowane strony, w szczególności za rzetelność i zgodność z prawem treści tam zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności za łamanie polityki prywatności przez osoby trzecie.

Zamieszczanie treści

Diaverum może umożliwić użytkownikom serwisu branie udziału w dyskusjach, czatach, transmisjach i podobnych forach na stronie. Zakazuje się publikowania na forach treści obraźliwych, szkodliwych, nieprawdziwych i w jakikolwiek inny sposób niewłaściwych („treści zabronione”). Diaverum nie może monitorować ani kontrolować treści i informacji umieszczanych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za treści zabronione, zamieszczane w serwisie przez jego użytkowników. Niemniej jednak, staramy się usuwać treści zabronione, o których jesteśmy poinformowani, tak szybko jak to możliwe. Dlatego zachęcamy do zgłaszania wszelkich treści, które są nielegalne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób naruszają niniejsze Warunki Użytkowania. Diaverum będzie współpracowało z organami państwa w celu ujawnienia tożsamości osób zamieszczających treści zabronione, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia prawa lub na mocy decyzji sądu.

Konsekwencje

Jeśli dowiemy się, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki Użytkowania, możemy podjąć działania zaradcze, w tym zamknąć Użytkownikowi dostęp do usług oferowanych przez Diaverum i usunąć zamieszczone przez niego treści z serwisu, w dowolnym czasie i bez informowania go o tym. Jeśli w wyniku działań Użytkownika firma ucierpi, możemy dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

Pytania i komentarze

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze odnośnie niniejszych Warunków Użytkowania, proszę kontaktować się z biurem firmy:

Diaverum Polska Sp. z o.o.
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
tel. +48 22 516 06 00
e-mail: polska@diaverum.com

 

Zrzeczenie praw do roszczeń i rozdzielność

Wszelkie warunki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach Użytkowania dotyczą maksymalnego wykorzystania zapisów obowiązującego prawa. Lokalne prawodawstwo może nie pozwalać na stosowanie niektórych wyłączeń od gwarancji czy ograniczeń odpowiedzialności, co za tym idzie niektóre zapisy niniejszych Warunków mogą nie mieć zastosowania. Żadne zapisy zawarte w „Warunkach Użytkowania” nie mają na celu ograniczania Państwa praw.

Niemożność zastosowania przez Diaverum jakichkolwiek zapisów zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania nie będzie uznana za zarzecznie się praw do roszczeń.

Jeśli jakikolwiek zapis zawarty w niniejszych Warunkach Użytkowania będzie uznany za niezgodny prawem, nieważny lub niemający zastosowania, nie będzie to miało wpływu na prawomocność lub ważność pozostałych zapisów w nim zawartych, pozostaną one w mocy i będą stosowane w zakresie i granicach przewidzianych przez prawo.

Właściwe sądy i prawo

Jeśli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawodawstwu polskiemu, bez względu na możliwość wyboru lub konflikt w zapisach prawa, i zarówno Użytkownik, jak i Diaverum, w przypadku wszelkich niezgodności i sporów dotyczących niniejszych Warunków Użytkowania, zgadzają się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Data ostatniej modyfikacji:

Polityka Prywatności

Poszanowanie Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważne, rozumiemy też potrzebę właściwej ochrony danych osobowych i poufności informacji. Dlatego wypracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”), w której opisujemy sposób, w jaki zbieramy i przetwarzamy dane osobowe. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych przez nas za pośrednictwem serwisu internetowego Diaverum. Dlatego niniejszy dokument nie do końca odzwierciedla naszą politykę w odniesieniu do informacji zbieranych za pośrednictwem innych kanałów niż Internet lub poprzez inne serwisy, których właścicielem i zarządcą są podmioty zależne Diaverum.

Dane osobowe

Większość usług, treści i funkcjonalności serwisu internetowego Diaverum nie wymaga rejestracji i pozwala na przeglądanie strony bez podania danych osobowych. Jednak, aby udostępnić użytkownikowi niektóre usługi czy funkcjonalności, możemy poprosić o podanie danych osobowych, umożliwiających identyfikację użytkownika. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres email, adres korespondencyjny, numer telefonu. W przypadku niektórych usług, możemy poprosić o informacje medyczne. Podanie niektórych danych osobowych może być obowiązkowe, co oznacza, że jeśli nie zgodzą się Państwo na ich podanie, wówczas dostęp do niektórych części serwisu będzie niemożliwy. Nie będziemy mogli również udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.

Podmiot zarządzający danymi

Diaverum Polska Sp. z o.o.,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275027

ul. Cylichowska13/15,
04-760 Warszawa

Podmiot zarządzający danymi podlega ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgoda

Każda podstrona, na której prosimy o podanie danych osobowych zawiera link do niniejszej Polityki Prywatności. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności przy podawaniu danych osobowych, zgadzają się Państwo na ich zbieranie i wykorzystywanie przez Diaverum zgodnie z zapisami niniejszej Polityki Prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

Przed zabraniem danych osobowych, podajemy cele, dla których dane informacje są zbierane. Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie zgodnie dla celów, dla których zostały zebrane.  O tym, jaki to cel informujemy prosząc o podanie danych oraz o zgodę na ich zbieranie i wykorzystywane.  Danych możemy potrzebować np. w celu dostarczenia produktów lub usług, aby wystawić rachunek czy fakturę. Możemy również wykorzystywać zebrane dane do celów marketingowych, oferując usługi i produkty, które według nas mogą być Państwu przydatne. Dane mogą być też wykorzystywane do komunikacji z poszczególnymi użytkownikami.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Nie będziemy sprzedawać, przekazywać, ani dystrybuować Państwa danych osobom trzecim w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom podległym Diaverum lub innym osobom trzeci, z którymi firma Diaverum podpisała umowę gwarantującą, że Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, na które wcześniej wyrazili Państwo zgodę, takich jak: dostarczanie usług, ocena, wsparcie techniczne. Przekazanie danych osobowych jest możliwe tylko wtedy, gdy dany podmiot podpisał z Diaverum umowę, w której zobowiązał sie do wykorzystywania przekazanych przez nas danych osobowych wyłącznie do wcześniej uzgodnionych celów, zgodnych z tymi, dla których dane te zostały zebrane.

Możemy ujawnić państwa dane osobowe również wtedy, gdy obliguje nas do tego prawo lub nakaz sądowy, albo jeśli obowiązek ujawnienia wynika z faktu toczącego się śledztwa.

Ponadto, w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży spółki, możemy przekazać Państwa dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej, pod warunkiem, że zgodzi się na postępowanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Możemy również korzystać z usług osób trzecich, które pomogą nam w zbieraniu i przetwarzaniu informacji opisanych w niniejszym dokumencie. Lista takich podmiotów zostanie zamieszczona pod powyższymi zapisami.

Prawa Użytkownika

Mają Państwo prawo do informacji, czy Diaverum przetwarza Państwa dane osobowe, jak również do informacji o stopniu i celu wykorzystania tych danych. Aby otrzymać więcej informacji o naszych obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych, sposobie wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub poprawiania, a także usunięcia, prosimy o kontakt z biurem firmy:

Diaverum Polska Sp. z o.o.
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
tel. +48 22 516 06 00
e-mail: polska@diaverum.com

Państwa zgłoszenie będzie rozpatrzone najszybciej jak to możliwe i potraktowane z należną uwagą. Wnioski dotyczące usunięcia danych osobowych podlegają właściwym przepisom prawa.

Bezpieczeństwo i poufność

Aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, używamy sieci chronionych m.in. zabezpieczeniem firewallem i hasłem.  Dzięki podjętym przez nas działaniom i zastosowanym technologiom dane osobowe są chronione przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem osób nieupoważnionych, ujawnieniem, nieupoważnionymi zmianami, jak również przed zniszczeniem.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Ponieważ Diaverum jest firmą międzynarodową, nasze bazy danych podlegają prawodawstwu różnych krajów, a co za tym idzie, różnym regulacjom prawnym. Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa dane osobowe do jednej z baz danych Diaverum poza Polską. W związku z powyższym, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do bazy danych kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W krajach tych prawo dotyczące ochrony danych osobowych może być odmienne od europejskiego. Jeśli przekażemy Państwa dane poza EOG, dopełnimy wszelkich starań, aby zagwarantować odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych.

Pliki cookie

W tej sekcji podsumowano różne rodzaje plików cookie, których używamy w tym Serwisie, ich cel i okres trwania (t.j. jak długo dany plik cookie jest przechowywany w pamięci urządzenia) oraz opisano sposób zapobiegania instalacji plików cookie i ich usuwania.

Z wyjątkiem plików cookie niezbędnych do poprawnego funkcjonowania Serwisu, pliki cookie są instalowane w pamięci urządzenia wyłącznie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest udzielana poprzez naciśnięcie przycisku „zezwalam” w komunikacie pojawiającym się u góry strony. Proszę wziąć pod uwagę, że brak zgody na wykorzystywanie plików cookie, lub ich wyłączenie może utrudnić korzystanie z Serwisu. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie, wystarczy wrócić do komunikatu na górze strony i wybrać „zezwalam” lub „nie zezwalam”. Można również wyłączyć pliki cookie korzystając z ustawień wyszukiwarki. Informacje o tym, jak to zrobić znajdują się w części „Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki cookie”, która znajduje się niżej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki zawierające informacje, które mogą być zapisywane w komputerze (lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu, takich jak smartfony czy tablety) podczas odwiedzania stron internetowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę witryny, z której pochodzi, „długość życia” pliku cookie (t.j. czas, w którym jest przechowywany w pamięci urządzenia) oraz wartość, która jest unikalnym, losowo wygenerowanym numerem.

Do czego wykorzystujemy pliki cookie?

Wykorzystanie plików cookie jest niezbędne w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu. Pliki cookie umożliwiają również poruszanie się po Serwisie oraz korzystanie z jego funkcji. 

Pliki cookie są też wykorzystywane w celu optymalizacji działania Serwisu, poprawiania jego funkcjonalności oraz lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Pliki cookie pomagają również przyśpieszyć i ułatwić korzystanie z Serwisu, zapamiętując ustawienia takie jak język, czy rozmiar czcionki. Wykorzystujemy je także w celu zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pozwalają nam zapoznać się ze sposobem korzystania z Serwisu przez użytkowników, a następnie poprawiać jego strukturę i zawartość.

Pliki cookie wykorzystywane przez Serwis

Serwis wykorzystuje trzy rodzaje plików cookie:
stałe pliki cookie,
sesyjne pliki cookie
pliki cookie stron trzecich

Stałe pliki cookie są przechowywane przez dłuższy czas w komputerze i są związane z funkcjami takimi jak rozróżnianie nowych informacji pojawiających się od czasu poprzedniej wizyty na stronie internetowej (to, jak długo plik cookie jest zapisany w pamięci urządzenia zależy od ustawień wyszukiwarki). 

Sesyjne pliki cookie są zapisywane tymczasowo w pamięci komputera podczas wizyty na stronie internetowej i przeglądania jej. Są wykorzystywane m.in. do określania języka wybranego przez Użytkownika. Po opuszczeniu strony pliki sesyjne są usuwane.

Pliki cookie stron trzecich to pliki należące do domen innych niż ta, która widnieje w pasku adresowym przeglądarki. Umożliwiają one śledzenie historii wyszukiwań. 

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez Serwis

Cookie

Cel

Zbierane dane

Okres trwania

Udostępnianie

ASP.NET_SessionId

Sesyjny plik cookie wysyłany do wyszukiwarki. Używany kiedy Użytkownik otwiera przeglądarkę i przechodzi do strony internetowej wykorzystującej sesję ASP.NET.

dane sesji ASP.NET

Sesyjny plik cookie usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki.

Diaverum nie przekazuje informacji zebranych za pomocą tego pliku stronom trzecim, jeśli nie jest to prawnie wymagane.

UserLocation

Wykorzystywany do przechowywania informacji o języku i lokalnych preferencjach.

Krajowa norma ISO-3166 oraz ISO-639 o kodach językowych

Stały plik cookie, przechowywany przez 30 dni

Diaverum nie przekazuje informacji zebranych za pomocą tego pliku stronom trzecim, jeśli nie jest to prawnie wymagane.

_ga

Wykorzystywane przez Google Analytics w celu rozróżnienia użytkowników.

Te pliki cookie nie zbierają danych osobowych poza IP komputera i miejscem, z którego użytkownik łączy się z Internetem.

Dwie losowo generowane 32-bitowe liczby.

Wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak długość ostatniej wizyty stronie, informacje o wcześniejszych wizytach w Serwisie, oraz z jakiej strony użytkownik został przekierowany do Serwisu.

Stały plik cookie, przechowywany przez 2 lata.

Jest to plik cookie strony trzeciej, przekazujący zebrane informacje Google. Google przechowuje informacje zebrane za jego pomocą w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

 

Google Analytics

Narzędzia „Google Analytics” używamy w celu zbierania informacji o korzystaniu z Serwisu. Google Analytics zbiera informacje takie jak częstotliwość, z jaką Użytkownicy odwiedzają Serwis, które podstrony odwiedzają oraz z jakich innych stron korzystają przed odwiedzeniem Serwisu. Diaverum wykorzystuje dane zebrane za pomocą Google Analytics wyłącznie w celu utrzymania Serwisu i poprawy jego działania. Google Analytics zbiera adresy IP przypisane użytkownikom w momencie odwiedzenia Serwisu. Diaverum nie łączy informacji zebranych z wykorzystaniem Google Analytics z innymi danymi osobowymi. Możliwość wykorzystywania i przekazywania przez Google informacji zebranych za pomocą Google Analytics jest opisana w Warunkach korzystania z Google Analytics dostępnych tutaj: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, oraz w Polityce Prywatności Google, dostępnej tutaj: http://www.google.com/policies/privacy/. Wyłączając pliki cookie w przeglądarce można uniemożliwić Google Analytics śledzenie wizyt w Serwisie.

Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki cookie?

Większość przeglądarek internetowych jest automatycznie ustawiona w taki sposób, by akceptować pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia, by zablokować pliki cookie lub otrzymywać powiadomienie za każdym razem, kiedy pliki cookie są przesyłane do urządzenia. W celu uzyskania informacji o ustawieniach należy skorzystać z instrukcji lub okna Pomocy przeglądarki.  

Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z Serwisu, na przykład uniemożliwić korzystanie z niektórych obszarów lub otrzymywanie spersonalizowanych informacji.

Jeśli korzystasz z Serwisu za pomocą różnych urządzeń (np. komputera, smartfonu, tabletu itp.) konieczna będzie zmiana ustawień dotyczących plików cookie w każdym z nich.

Powiadamianie o zmianach

Diaverum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Data ostatniej modyfikacji widnieje na końcu niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany dotyczące zakresu wykorzystania Państwa danych osobowych, umieścimy odpowiednią informację na naszej stronie internetowej. Użytkownicy powinni od czasu do czasu zapoznawać się z Polityką Prywatności. Jeśli zdecydujemy się na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów innych niż te, na które wyrazili Państwo zgodę, będą Państwo mogli zdecydować, że nie chcecie, by Państwa dane były wykorzystywane w taki czy innych sposób. 

Pytania i uwagi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi odnośnie naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z biurem firmy:

Diaverum Polska Sp. z o.o.
ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
tel. +48 22 516 06 00
e-mail: polska@diaverum.com

Data ostatniej modyfikacji: