Vetenskaplig forskning

Diaverums vetenskapliga forskningsfilosofi är baserad på patienternas behov och krav. Under ledning av vår forskningschef Giovanni FM Strippoli blir vi alltmer aktiva inom klinisk forskning i världsklass, med ett starkt patientfokus för att förbättra våra metoder och öka vår förståelse för njursjuka patienters ofta komplexa behov.

Studier har visat att de viktigaste områden som njursjuka patienter anser bör prioriteras inom forskningen är relaterade till normalisering av deras dagliga liv, trots deras sjukdom. Patienter kräver forskning om förebyggande åtgärder, komplikationer och symtom, dialys och transplantation, och i synnerhet forskning som tar hänsyn till de psykologiska faktorerna och hela kroppens välbefinnande. Diaverums patientinriktade forskning är inriktad på att förebygga eller minimera riskerna med dialys, göra dialysen mer effektiv, hitta lösningar som minimerar riskerna för biverkningar av dialysen och att hitta bevis för att dialysrelaterade läkemedel har en verklig positiv effekt.

Aktuella studier

Anemi

CEDOSE är en jämförande, randomiserad multicenterstudie som jämför två fasta doser med ESA (erytropoesstimulerande medel), läkemedel som används för anemivård, hos människor som behandlas med dialys. Studien kommer att omfatta 900 personer som går på hemodialys och vi kommer att följa dem under cirka ett år för att mäta fördelar och nackdelar med en hög och låg dos av dessa läkemedel. Studien genomförs i Italien och finansieras av det italienska läkemedelsverket, ett statligt organ som finansierar oberoende medicinsk forskning.

Kardiovaskulär risk

LIRICO är en jämförande, randomiserad multicenterstudie som jämför användningen av ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare och en kombination av dessa hos personer med mikroalbuminuri (läckage

av små mängder av proteinet albumin från njurarna till urinen) och en eller flera kardiovaskulära riskfaktorer. Om dessa personer inte får behandling riskerar de att drabbas av kardiovaskulära problem, dödsfall eller njursjukdom i slutstadiet, som kräver dialys eller transplantation. Denna studie omfattar 1 300 patienter med mikroalbuminuri och kardiovaskulär risk, och vi följer dem för närvarande under en sammanlagd uppföljning på fyra år, för att mäta fördelar och nackdelar med dessa läkemedel. Denna studie utförs också i Italien och finansieras av det italienska läkemedelsverket.

Sexuell dysfunktion och depression

CDS är världens största tvärvetenskapliga undersökning som undersöker förekomsten av depression och sexuell dysfunktion hos personer som behandlas med hemodialys. Studien undersöker också faktorer i dialysklinikens

prestanda och socioekonomiska förhållanden som kan tyda på att en patient kan lida av depression eller sexuell dysfunktion. Studien har nu slutförts, och information om erektil dysfunktion och kvinnlig sexuell dysfunktion har publicerats i betydande internationella tidskrifter som rör njursjukvård. Ytterligare analyser av andra resultat kommer att publiceras under kommande år. Över 3 000 patienter som behandlas med hemodialys deltog i studien som huvudsakligen finansierades av Diaverum.

Munsjukdomar

ORAL-D är den största globala, tvärvetenskapliga och prospektiva kohortstudien som undersöker förekomsten av dentala, periodontala, orala slemhinne- och salivkörtelavvikelser hos personer som får hemodialys. Studien utvärderar också kopplingen mellan dessa lesioner och sjukhusintagningar samt dödligheten vid hemodialys. Den avslutas för närvarande på multinationell nivå vid Diaverums kliniker och data om förekomsten analyseras. Uppföljningen slutförs under 2013, och data om koppling till större ogynnsamma vaskulära resultat analyseras också. Ungefär 5 000 patienter som behandlats med hemodialys har varit involverade i studien, vilket representerar en viktig folkhälsoinsats med avsikt att förebygga orala lesioner och associerad risk med ogynnsamma händelser. Studien finansieras huvudsakligen av Diaverum.

Näring

Diaverums näringsstudie är den största globala prospektiva kohortstudien som utforskar näringsmönster för människor med njursjukdom i slutstadiet, och deras koppling till dödlighet och större ogynnsamma kardiovaskulära-cerebrovaskulära händelser. Studien är för närvarande i startfasen. Fler än 5 000 patienter som behandlas med hemodialys kommer att delta i studien, som är en viktig folkhälsoinsats med avsikt att förebygga större ogynnsamma vaskulära händelser i dessa patienter. Studien finansieras huvudsakligen av Diaverum.

Publikationer

Diaverums undersökningar har publicerats i ett flertal framstående medicinska publikationer, både nefrologiska tidskrifter och internmedicinska tidskrifter. Bland de förstnämnda räknas Journal of the American Society of Nephrology, Kidney International, American Journal of Kidney Diseases och Nephrology Dialysis and Transplantations. Vi har även publicerat i New England Journal of Medicine, Lancet, Annals of Internal Medicine, British Medical Journal, the Cochrane Database of Systematic Reviews och Plos Medicine.