Integritetspolicy, cookie-policy och användarvillkor

Integritetspolicy, cookie-policy och användarvillkor

Integritetspolicyn, cookie-policyn och användarvillkoren är tillämpliga för dina interaktioner med Diaverum AB och alla dess dotterbolag (gemensamt ”Diaverum”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), framför allt på webbplatsen http://www.diaverum.com/ (”Webbplatsen”).

Integritetspolicy

Webbplatsen tillhandahålls av Diaverum AB (”personuppgiftsansvarig”).

Diaverum AB
Organisationsnummer 559140-5344
Besöksadress: Hyllie Boulevard 35
Postadress: Hyllie Boulevard 39
SE-215 37 Malmö, Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

Diaverum AB är som personuppgiftsansvarig skyldig för att skydda dina personuppgifter och vårt mål är att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning – sedan den 25 maj 2018, EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Din integritet är viktig för oss och vi respekterar ditt behov av lämpligt skydd och korrekt hantering av alla personuppgifter som du ger oss tillgång till. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn”), som beskriver hur vi insamlar och använder dina personuppgifter. Integritetspolicyn är främst tillämplig på uppgifter som insamlas av oss genom Webbplatsen, men kan också innefatta uppgifter från andra källor, t.ex. uppgifter som insamlats genom offline-källor eller andra webbplatser som ägs och sköts av Diaverums partners.

Diaverum AB har utnämnt ett dataskyddsombud som kan kontaktas per e-post SE.DPO@diaverum.com eller per post:

Diaverum AB

Dataskyddsombudet
Hyllie Boulevard 39
SE-215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

Personuppgifter

De flesta av Diaverums tjänster och funktioner på Webbplatsen kräver inte någon form av registrering, så du kan besöka Webbplatsen utan att berätta för oss vem du är. Dock kan vi, för att tillgängliggöra vissa tjänster och funktioner, behöva inhämta personuppgifter om dig. Sådana personuppgifter kan omfatta följande, men begränsas inte därtill:

 • ditt namn,
 • namn på organisationen där du är verksam (om sådan finns),
 • din e-postadress,
 • din postadress, och
 • ditt telefonnummer.

För vissa tjänster kan du också bli ombedd att tillhandahålla viss begränsad medicinsk information. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska, vilket betyder att du, om du väljer att inte lämna dem, inte kan få tillgång till vissa delar av Webbplatsen eller att vi inte kan besvara din fråga.

Generellt sett är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person att betrakta som personuppgifter. Detta omfattar bilder och ljudinspelningar av individer, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika typer av elektroniska identiteter, exempelvis IP-nummer, är att betrakta som personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Samtycke

Varje ställe på Webbplatsen där du ombeds att lämna personuppgifter kommer att innehålla en länk till denna Integritetspolicy. Genom att acceptera denna Integritetspolicy och lämna personuppgifter på ett sådant ställe, eller på annat sätt, godkänner och accepterar du att Diaverum insamlar och använder dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Användning av personuppgifter

Innan vi insamlar personuppgifter identifierar vi de ändamål för vilka uppgifterna insamlas. Vi insamlar och använder dina personuppgifter endast i syfte att uppfylla dessa ändamål och vi kommer att informera dig om dessa ändamål i samband med att vi ber om dina uppgifter. Exempelvis kan vi behöva insamla och använda personuppgifter för att kunna tillhandahålla produkter eller tjänster eller för att fakturera för de produkter eller tjänster som du har begärt. Vi kan också använda uppgifterna för att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, eller för att kommunicera med dig för andra ändamål.

De lagliga grunderna för att insamla, lagra och använda personuppgifterna omfattar: 

 • Berättigade intressen: Att erbjuda anpassade produkter och tjänster, att administrera vår webbplats och organisation, att personanpassa vår webbplats för dig, att möjliggöra för dig att använda de tjänster som erbjuds på vår webbplats, att hantera frågor och klagomål som görs av eller om dig med koppling till vår webbplats.
 • Samtycke: Ditt uttryckliga och informerade godkännande av användningen av dina personuppgifter.
 • Avtal: Om ett avtal upprättas mellan dig och oss.

Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de identifierade ändamålen eller för att uppfylla krav från tillsynsmyndigheter eller lagkrav, eller till dess att du återkallar ditt samtycke.

Varken profilering eller automatiserat beslutsfattande utförs där dina personuppgifter används.

Utlämning till tredje part

Vi kommer inte att sälja, dela med oss av eller på annat sätt kommunicera dina personuppgifter till tredje part, bortsett från i de fall som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan överföra dina personuppgifter till Diaverums partners och andra tredje parter med vilka Diaverum har ett avtalsförhållande, i syfte att behandla dina uppgifter i enlighet med det eller de ändamål för vilka uppgifterna inhämtades, exempelvis att tillhandahålla tjänster, utföra utvärderingar eller ge teknisk support. Sådan överföring kommer endast att ske om partnern eller den tredje parten har avtalet med Diaverum att den endast ska använda personuppgifterna för det/de godkända ändamålet/ändamålen och enligt de villkor under vilka uppgifterna ursprungligen insamlades.

Vi kan också utlämna dina personuppgifter om vi måste göra det i enlighet med tillämplig lagstiftning, beslut från domstol, eller en statlig förordning, eller om sådant utlämnande är nödvändigt på grund av en rätts- eller brottsutredning.

Dessutom kan vi, i händelse av omorganisation, företagsfusion eller avyttring, komma att överföra dina personuppgifter till den relevanta tredje parten, givet att denna part åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi kan komma att använda tjänster från utomstående parter för att insamla och behandla uppgifterna som beskrivs i detta avsnitt och samtliga sådana tredje parter kommer att underkastas de krav och ansvar som beskrivs ovan.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar och du kan begära en kopia av sådana uppgifter.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (exempelvis om en personuppgift inte längre behövs för det identifierade ändamålet).
 • Om du har lämnat samtycke för behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt ändamål har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och att begära att denna behandling av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan medföra att vi inte kan fullgöra våra åtaganden.
 • Du har också rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Din begäran kommer att hanteras på ett snabbt och korrekt sätt. Begäran om att radera personuppgifter är underkastade eventuella tillämpliga krav från tillsynsmyndighet eller lagkrav.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på:

Diaverum AB
Postadress: Hyllie Boulevard 39
SE-215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Säkerhet och konfidentialitet

För att främja säkerhet och konfidentialitet för dina personuppgifter använder vi datanätverk som skyddas med exempelvis brandväggar och lösenordsskydd, i enlighet med branschstandard. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller förstöring.

Överföring av personuppgifter till utlandet

Eftersom Diaverum är en multinationell koncern har vi databaser i flera olika jurisdiktioner och kan komma att överföra dina personuppgifter till en av Diaverums databaser utanför det land där du har ditt hemvist. Således kan dina personuppgifter komma att överföras till en databas i ett land utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Ett sådant land kanske inte har dataskyddslagstiftning som motsvarar den inom EES. Om vi överför dina personuppgifter utanför EES på detta sätt kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter får ett adekvat skydd genom lämpliga skyddsåtgärder, standardiserade dataskyddsavtal eller med grund i ett EU-beslut om adekvat skyddsnivå. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES som inte har en adekvat skyddsnivå under följande förhållanden: med ditt uttryckliga och informerade samtycke eller för att efterkomma avtalsmässiga eller rättsliga krav.

Cookie-policy och information

Vi använder cookies för att personanpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner kopplade till sociala medier och för att analysera vår besökstrafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners inom sociala medier, marknadsföring och analys, som kan komma att kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller som de har insamlat genom din användning av deras tjänster. Du samtycker till våra cookies om du fortsätter att använda vår webbplats.

I detta avsnitt sammanfattas de olika typer av cookies som vi använder på Webbplatsen, deras respektive ändamål och varaktighet (d.v.s. hur länge varje cookie kommer att finnas kvar på din enhet) och hur du kan förhindra eller radera cookies.

Vänligen observera att om du inte tillåter oss att placera cookies på din enhet eller om du raderar de cookies vi använder kan det ha en inverkan på din användarupplevelse på Webbplatsen. Du kan hantera cookies genom dina webbläsarinställningar, se vidare under ”Hur du förhindrar och/eller raderar cookies” nedan.

Om du ändrar dig vad gäller cookies kan du, när som helst, ändra dina webbläsarinställningar och radera cookies från din enhet.

Vad är cookies?

Cookies är filer eller information som kan lagras på din dator (eller andra enheter med internetåtkomst, som smartmobiler eller surfplattor) när du besöker en webbplats. En cookie kommer vanligtvis att innehålla namnet på webbplats den härrör ifrån, information om cookiens ”livslängd” (alltså hur länge den sparas på din enhet) och ett värde som vanligen är en slumpmässigt genererad, unik siffra.

Vad vi använder cookies till

Webbplatsen använder de cookies som är strikt nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera korrekt och som är strikt nödvändiga för att du ska kunna navigera på Webbplatsen och använda dess funktioner.

Webbplatsen använder också cookies som möjliggör för oss att optimera Webbplatsens prestanda i syfte att förbättra din besökarupplevelse och för att göra Webbplatsen lättare att använda och bättre anpassa Webbplatsen utifrån dina intressen och behov. Dessutom bidrar våra cookies till att förenkla dina framtida aktiviteter och upplevelser på Webbplatsen genom att komma ihåg användarval som språk och teckenstorlek. Vi använder också cookies för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör att vi kan förstå hur besökare använder Webbplatsen, vilket hjälper oss att förbättra dess struktur och innehåll.

Cookies som används på Webbplatsen

Det finns tre typer av cookies på Webbplatsen:
Beständiga cookies, tillfälliga cookies och tredjepartscookies.

En beständiga cookie sparar en fil på din dator under en längre tid och används exempelvis av funktioner som beskriver vilken information som är ny sedan senast du besökte den aktuella webbplatsen (hur länge cookien sparas på din enhet beror på dess varaktighet eller ”livstid” och dina webbläsarinställningar).
Tillfälliga cookies lagras tillfälligt i din dators minne när du besöker en webbplats och surfar runt på en webbsida. De kan användas exempelvis för att avgöra vilket språk du har valt. När du lämnar webbplatsen kommer den tillfälliga cookien att raderas.
Tredjepartscookies är cookies som tillhör andra domäner än den som visas i adressfältet, vilket skapar möjligheten att spåra en besökares webbhistorik. Vi använder Google Analytics och Ads, som också bygger på cookies, för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller ingen identifierande information om vem besökaren är.

Våra sociala medie-länkar genom AddThis för exempelvis Facebook, Google+, Twitter och Instagram sparar också cookies. Dessa cookies innehåller ingen identifierande information om vem besökaren är. För mer information, se AddThis integritetspolicy: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.

Mer om Google Analytics

Vi använder verktyget ”Google Analytics” för att samla information om hur Webbplatsen används. Google Analytics samlar information om exempelvis hur ofta användare besöker Webbplatsen, vilka webbsidor de besöker när de gör det och vilka andra webbplatser de hade besökt innan de besökte Webbplatsen. Diaverum använder den information vi får genom Google Analytics för att uppdatera och förbättra webbplatsens innehåll och tekniska prestanda, för att erbjuda webbplatsbesökaren den bästa tänkbara upplevelsen. Google Analytics samlar in den IP-adress som du har vid det tillfälle du besöker Webbplatsen. Daiverum kombinerar inte den information som samlas in genom Google Analytics med andra personuppgifter. Googles möjligheter att använda och utlämna information som har samlats in med Google Analytics om dina besök på Webbplatsen begränsas av användarvillkoren för Google Analytics, som finns tillgängliga på https://www.google.com/analytics/terms/us.html och Googles integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://policies.google.com/privacy.

Du kan förhindra Google Analytics från att känna igen dig när du gör återbesök till Webbplatsen genom att förhindra cookies i din webbläsare. Du kan också förhindra att data används av Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (kräver att du installerar en Add-on i din webbläsare).

Hur du förhindrar och/eller raderar cookies

De flesta webbläsare har som grundinställning att de automatiskt accepterar cookies. Du kan ändra inställningarna för att blockera cookies eller för att webbläsaren ska avisera dig när cookies skickas till din enhet. Det finns flera sätt att hantera cookies. Läs instruktionerna för din webbläsare eller hjälpsida, för att lära dig mer om hur du justerar eller förändrar dina webbläsarinställningar.

 

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari

https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Om du förhindrar de cookies vi använder kan det påverka din upplevelse när du besöker Webbplatsen, exempelvis kanske du inte kan besöka vissa områden på Webbplatsen eller ta emot personanpassad information.

Om du använder olika enheter för att se och besöka Webbplatsen (t.ex. dator, smartmobil, surfplatta, o.s.v.) måste du tillse att var och en av webbläsarna i varje enhet är anpassad utifrån dina cookie-preferenser.

Om du vill besöka Diaverum.com utan att cookies sparas på din enhet efter att du stänger webbläsaren kan du besöka webbplatsen i så kallat privat läge/inkognitoläge. Läs dokumentationen i din webbläsare om hur man surfar i privat läge/inkognitoläge.

Läs mer om cookies här: http://www.allaboutcookies.org.

Information om de cookies som används på Webbplatsen

Listan nedan ger mer information och beskriver en del av de ändamål för vilka vi använder cookies.

Cookie-namn

Leverantör

Ändamål

Varaktighet

__atuvc

www.diaverum.com

Skapas och läses av Javascript på klientsidan av den sociala delningstjänsten AddThis i syfte att säkerställa att användaren ser en uppdaterad delningsstatistik om han/hon delar en sida och återvänder till den innan vår cachade data över delningsstatistik har uppdaterats. Statistikcookie.

2 år

__atuvs

www.diaverum.com

Kopplad till AddThis gränssnittskomponent för social delning, som ofta bäddas in i webbsidor för att möjliggöra för besökare att dela innehåll på ett antal olika nätverk och delningsplattformar. Statistikcookie.

2 år

__cfduid

.browser-update.org

Används av innehållsnätverket Cloudflare för att identifiera pålitlig webbtrafik. Nödvändig cookie.

1 år

__qca

.issuu.com

Denna cookie används för aggregerad trafikanalys för att optimera webbplatsinnehåll. Statistikcookie.

1 år

_ga

.diaverum.com

Används av Google Analytics för att särskilja olika användare. Dessa cookies insamlar inga personuppgifter annat än din dators IP-adress, för att kunna avgöra varifrån i världen du tillgår internet. Statistikcookie.

2 år

_gat

.diaverum.com

Används av Google Analytics, det huvudsakliga ändamålet är prestanda. Används för att begränsa datahämtningar – begränsar datainsamling på webbplatser med stor besökartrafik. Statistikcookie.

10 minuter

_gid

.diaverum.com

Registrerar ett unikt ID-nummer som används för att generera statistikdata om hur besökaren använder webbplatsen. Statistikcookie.

1 dag

ASP.NET_SessionId

www.diaverum.com

Lagrar besökarens sessionsstatus under sidhämtningar. Nödvändig cookie.

Tillfällig cookie, tas bort när webbläsaren stängs

cookiepopupclosed

www.diaverum.com

Lagrar användarens samtyckesstatus vad gäller cookies för den aktuella domänen. Nödvändig cookie.

1 år

datr

.facebook.com

Används av Facebook för att möjliggöra social delning och integration av Facebooks tjänster. Se även Facebooks egen dokumentation: https://www.facebook.com/help/cookies. Marknadsföringscookie.

2 år

fr

.facebook.com

Används av Facebook för att erbjuda ett antal annonsprodukter, som realtidsbudgivning från tredjepartsannonsörer. Se även Facebooks egen dokumentation: https://www.facebook.com/help/cookies. Marknadsföringscookie.

3 månader

GPS

.youtube.com

Registrerar ett unikt ID-nummer på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserad på geografisk GPS-position. Marknadsföringscookie.

1 dag

IDE

.doubleclick.net

Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera om vad webbplatsbesökaren gör efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser, i syfte att mäta annonsens effektivitet och visa riktade annonser för användaren. Marknadsföringscookie.

1 år

iutk

.issuu.com

Känner igen användarens enhet och vilka Issuu-dokument som har lästs. Marknadsföringscookie.

10 år

JSESSIONID

.nr-data.net

Lagrar ett unikt ID-nummer (en markör för http-sessionen) under hela den session som användaren besöker webbplatsen och är helt nödvändig för webbplatsens funktionalitet. Nödvändig cookie.

Tillfällig cookie, tas bort när webbläsaren stängs

loc

.addthis.com

En geolokaliseringscookie, som beskriver för oss ungefär var de människor som delar information finns, geografiskt. Information samlas in i aggregerad form.. Statistikcookie.

13 månader

mc

.quantserve.com

Insamlar data om användarens besök på webbplatsen, exempelvis vilka sidor som har laddats. Den data som registreras används för riktade annonser. Marknadsföringscookie.

13 månader

PREF

.youtube.com

Registrerar ett unikt ID-nummer som används av Google för att föra statistik över hur besökaren använder YouTube-videor på olika webbplatser. Marknadsföringscookie.

8 månader

r/collect

.doubleclick.net

Denna cookie används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Den spårar besökaren över olika enheter och marknadsföringskanaler. Marknadsföringscookie.

Tillfällig cookie, tas bort när webbläsaren stängs

remote_sid

.youtube.com

Denna cookie skapas av YouTubes videotjänst på sidor som har inbäddade YouTube-videoklipp. Marknadsföringscookie.

Tillfällig cookie, tas bort när webbläsaren stängs

UserLocation

www.diaverum.com

Används för att lagra ditt språk och platsinställningar. Inställningscookie.

1 månad

uvc

.addthis.com

uvc-cookien är en av de cookies som används för att spåra användning av Addthis.com-tjänsten. Den möjliggör för användaren att dela en webbsida via många sociala webbplatser. Statistikcookie.

13 månader

wd

.facebook.com

Cookie som används för Facebooks sociala insticksprogram. Se även Facebooks dokumentation: https://www.facebook.com/help/cookies. Marknadsföringscookie.

Tillfällig cookie, tas bort när webbläsaren stängs

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

En cookie som YouTube skapar för att mäta din bandbredd, i syfte att avgöra om du får det nya spelargränssnittet eller det gamla. Marknadsföringscookie.

6 månader

xtc

.addthis.com

Registrerar användarens innehållsdelningar via social medier. Statistikcookie.

13 månader

YSC

.youtube.com

Registrerar ett unikt ID-nummer för att föra statistik över vilka videoklipp en användare har sett på YouTube. Marknadsföringscookie.

Tillfällig cookie, tas bort när webbläsaren stängs

 

Användarvillkor

Godkännande

Din tillgång till och användning av Webbplatsen är underkastad dessa Användarvillkor och tillämpliga lagar och regleringar. Genom att besöka Webbplatsen godkänner du, utan begränsningar eller undantag, dessa Användarvillkor och bekräftar att dessa Användarvillkor utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Diaverum såvitt gäller din användning av Webbplatsen, samt att de ersätter eventuella tidigare överenskommelser gällande din användning av Webbplatsen. Du vidgår att du inte har godkänt Användarvillkoren med grund i några muntliga eller skriftliga framställningar gjorda av oss som inte förekommer häri.

Diaverum förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor utan förvarning. Datum för den senaste ändringen anges i slutet av denna Integritetspolicy och Cookie-policy. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera Webbplatsen för uppdateringar. När vi gör ändringar i Användarvillkoren som vi anser vara betydande kommer vi att informera dig om detta genom en notis på Webbplatsen. Din användning av Webbplatsen efter att en sådan ändring har implementerats utgör ditt godkännande av ändringen. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, vänligen använd ej Webbplatsen.

Användning av Webbplatsen

Om inte annat uttryckligt anges på Webbplatsen är alla material, inklusive, men inte begränsat till, bilder, illustrationer, ikoner, fotografier, tekniker, dokument, programvara och tjänster som är en del av Webbplatsen (”Material”) föremål för Diaverums och dess partners upphovsrätt och/eller immateriella äganderätt genom ägande, upplåtelse eller licensiering. Om du inte har fått vårt uttryckliga tillstånd får du inte på något sätt ändra, kopiera, reproducera, överföra, distribuera, sälja, licensiera, hyra ut, offentligt visa eller presentera, redigera eller anpassa några av Materialen.

Trots det ovanstående får du skriva ut eller ladda ned Material från Webbplatsen, endast för enskilt och icke-kommersiellt bruk, givet att du inte publicerar eller distribuerar sådant Material på något sätt och att du bevarar all information om upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Diaverum varken garanterar eller uppger att din användning av Materialen som finns på Webbplatsen inte utgör intrång i rättigheter hos tredje part som inte ägs av eller är partner till Diaverum.

Användning av Material från Webbplatsen för något ändamål eller på något sätt som inte uttryckligen tillåts genom dessa Användarvillkor eller som annars har fått vårt uttryckliga tillstånd är förbjuden.

Vi förväntar oss att du ska visa hänsyn för Webbplatsen och du har inte tillstånd att, exempelvis (i) införa elakartat innehåll som skadekod, trojaner eller virus, eller annat innehåll som stör Webbplatsens funktion, (ii) artificiellt påverka Webbplatsen genom skript, botar, tillägg eller andra automatiserade processer, (iii) påverka Webbplatsen genom att manipulera, försöka söka av eller testa Webbplatsens sårbarheter, eller (iv) i övrigt använda Webbplatsen på ett sätt som är i strid med dessa Användarvillkor.

Medicinsk information/medicinska tillstånd

Produktinformation på Webbplatsen tillhandahålls av Diaverum och dess syfte är enbart att erbjuda generell information. Således ska ingen sådan information ses som medicinsk eller annan professionell rådgivning. Många farmaceutiska och medicintekniska produkter som presenteras går endast att tillgå på recept från läkare eller kvalificerad medicinsk personal och det är inte alla produkter som finns tillgängliga i alla länder. Om du lider av ett sjukdomstillstånd bör du snarast kontakta din egen läkare eller vårdgivare, då vi inte erbjuder personanpassade medicinska diagnoser eller patientspecifika behandlingsråd. Du bör alltid inhämta fullständig medicinsk information om dina receptbelagda läkemedel och medicintekniska produkter (inklusive deras positiva medicinska effekter och eventuella biverkningar) genom att diskutera den lämpliga användningen av läkemedel eller medicintekniska produkter med den läkare som skrev ut dem eller, i förekommande fall, en annan medicinsk rådgivare. Den som är yrkesverksam inom det medicinska fältet kan få fullständig medicinsk information från produkternas bipacksedlar. Information om produkterna kan variera mellan olika länder. Patienter, läkare och andra medicinskt yrkesverksamma personer bör stämma av med lokala medicinska resurser och tillsynsmyndigheter för att få information som är tillämplig i deras land. Dessutom kan regleringen i många länder begränsa (eller ibland till och med förbjuda) Diaverums möjligheter att tillhandahålla information och/eller svara på direkta frågor från patienter som rör våra receptbelagda produkter. Dock kommer Daiverum att svara på frågor från och tillhandahålla information till din kvalificerade medicinska vårdgivare i enlighet med lokal lagstiftning.

Ansvarsfriskrivning

Alla Material, all information och alla tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan några garantier i någon form, varken uttrycklig eller implicit, vilket inbegriper, men inte begränsas till, garantier om aktualitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter.

Trots att Diaverum gör rimliga ansträngningar för att tillse att informationen på Webbplatsen är korrekt och aktuell kan informationen vara föråldrad, innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Diaverum förbehåller sig rätten att göra uppdateringar, förändringar, rättelser och/eller förbättringar i Materialen, informationen och tjänsterna på Webbplatsen, och produkterna och programmen som beskrivs på den, när som helst och utan att informera om detta på Webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer Diaverum, våra anställda eller partners att hållas ansvariga för några som helst skador som uppkommer på grund av användning, oförmåga att använda eller resultaten av att använda Webbplatsen, webbplatser som är kopplade till Webbplatsen eller de material, den information eller de tjänster som finns på någon eller alla sådana webbplatser, oavsett om detta grundas på garantier, avtal, skadeståndsrätt eller någon annan rättsteori och oavsett om information har lämnats eller inte om möjligheten att sådana skador sker. Om din användning av Materialen, informationen eller tjänsterna på denna Webbplats leder till behov av service, reparation eller rättelse av utrustning eller data, skall du stå kostnaderna för detta.

Information som du tillhandahåller till oss

Bortsett från den information som omfattas av vår Integritetspolicy (som beskrivs ovan) kommer all kommunikation och alla material som du överför genom Webbplatsen i form av e-post eller via andra kanaler, inklusive uppgifter, frågor, kommentarer, förslag och så vidare, att ses som och behandlas som icke-konfidentiella och fria från äganderättsanspråk. Allt du överför eller skriver som inlägg tillfaller Diaverum eller våra partners och kan användas för vilket ändamål som helst, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, utlämnande, överföring, publicering, sändning och offentliggörande. Dessutom har Diaverum rätt att, utan att kompensera dig, använda alla idéer, koncept, kunskaper och tekniker som innefattas i den kommunikation du skickar till Webbplatsen, för vilket ändamål som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.

Globala produkter

Webbplatsen kan innehålla information om globala produkter och tjänster, vilka inte alla finns tillgängliga i alla länder. En hänvisning till en produkt eller tjänst på Webbplatsen betyder inte att denna produkt eller tjänst är eller kommer att bli tillgänglig där du finns. Produkterna som nämns på Webbplatsen kan vara underkastade särskilda lagkrav beroende på vilket land de används i. Därför kan du informeras om att vissa delar av Webbplatsen är riktade endast mot vissa typer av expertanvändare eller endast mot användare i vissa länder.

Icke-värvning

Ingen information som tillhandahålls på Webbplatsen har till syfte att värva kunder i någon jurisdiktion i vilken Diaverum inte redan har verksamhet, antingen direkt eller genom en auktoriserad agent, eller att försöka sälja eller marknadsföra en produkt som inte är godkänd för försäljning eller marknadsföring i det land där besökaren har sitt hemvist.

Länkar från andra webbplatser till Webbplatsen

Diaverum har inte granskat tredje parters webbplatser som innehåller länkar till Webbplatsen och tar inget ansvar för innehållet på sådana sidor. Om du vill länka från din webbplats till Diaverum får du endast länka till vår ingångssida, www.diaverum.com. Du får inte länka till någon annan webbsida utan att i förväg ha inhämtat skriftligt tillstånd från Diaverum. Om du länkar till Diaverum åtar du dig att presentera länken på ett sätt som inte ger intrycket att Diaverum ger stöd för produkter, tjänster eller åsikter som finns på din webbplats, varken uttryckligen eller implicit. Att citera eller använda en eller flera delar av Webbplatsen på en tredje parts webbplats utan skriftligt samtycke är också förbjudet.

Länkar från Webbplatsen till andra webbplatser

Länkar från Webbplatsen till andra webbplatser som inte ägs eller hanteras av oss kan tillhandahållas för att tillgodose intressen hos Webbplatsens besökare eller för att förenkla för dem. Dock bör du notera att vi inte har någon kontroll över de andra webbplatser du besöker när du har använt sådana länkar. Därmed faller din användning av sådana webbplatser inte under våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy, utan dem som gäller för dessa webbplatser. En länk från Diaverum till en annan webbplats är inte ett godkännande eller sponsorskap av eller ett partnerskap med den länkade webbplatsen. Diaverum tar inget ansvar för länkar från oss till andra och i synnerhet inte för korrektheten eller lagligheten av en annan webbplats innehåll. Vi åtar oss inget ansvar för eventuella överträdelser av eller brister i tredje parters integritetspolicyer.

Inlägg på Webbplatsen

Diaverum kan välja att ge Webbplatsens besökare möjligheten att delta i diskussioner, chattar, strömmade samtal, anslagstavlor eller liknande på Webbplatsen. Du är förbjuden att göra inlägg eller överföra kränkande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt innehåll (”Förbjudet innehåll”) via sådana kanaler. Diaverum kan inte övervaka eller kontrollera det innehåll och den information som besökare lämnar genom sådana kanaler och tar inget ansvar eller straffansvar för eventuellt Förbjudet innehåll som Webbplatsens besökare tillhandahåller. Dock eftersträvar vi att plocka bort Förbjudet innehåll från Webbplatsen så fort som möjligt när vi informeras därom. Därför uppmuntrar vi dig att rapportera om innehåll på Webbplatsen som är olagligt, kränkande, smädligt eller på annat sätt är i strid med dessa Användarvillkor. Diaverum kommer också att till fullo samarbeta med eventuella brottsbekämpande myndigheter eller lyda domstolsbeslut som begär att Diaverum avslöjar identiteten på någon som tillhandahåller Förbjudet innehåll.

Konsekvenser

Om vi uppmärksammar att du har handlat i strid med något av de villkor som anges i dessa Användarvillkor kan vi omedelbart vidta åtgärder, inklusive att förhindra dig från att använda de tjänster som Diaverum erbjuder och att ta bort eventuellt innehåll som du har lagt på Webbplatsen. Detta kan ske när som helst och utan förvarning. Om vi har lidit skada av dina överträdelser kan vi, efter eget gottfinnande, föra skadeståndstalan mot dig.

Frågor eller kommentarer

Om du har några frågor eller kommentarer såvitt gäller dessa Användarvillkor eller Webbplatsen, kontakta oss på
Diaverum AB
Organisationsnummer 559140-5344,
Hyllie Boulevard 39
SE-215 37 Malmö
Sverige
Telefon: 046-2873000

Eftergifter och giltighet

Alla villkor, friskrivningar och ansvarsbegränsningar i dessa Användarvillkor ska tillämpas i största möjliga mån i enlighet med gällande lagstiftning. I din jurisdiktion kanske vissa typer av garantifriskrivningar eller ansvarsbegränsningar inte är tillåtna och i sådant fall kan det vara delar av innehållet i Användarvillkoren (inklusive avsnittet ”Ansvarsbegränsning”) som inte är tillämpliga för dig. Inget i dessa Användarvillkor syftar till att begränsa de rättigheter du har som inte kan begränsas enligt lag.

Underlåtenhet på Diaverums sida att verkställa eventuella villkor i dessa Användarvillkor skall inte ses som en eftergift med avseende på något villkor.

Om något villkor i dessa Användarvillkor skulle komma att ses som olagligt, ogiltigt eller overkställbart skall detta inte innebära att de övriga villkoren förklaras ogiltiga eller overkställbara. De gäller till fullo även därefter och tillämpningen av det aktuella villkoret skall ske i största möjliga mån i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Om inte annat krävs av tvingande lagstiftning inom din jurisdiktion är dessa Användarvillkor föremål för svensk lagstiftning, utan hänsyn till lagvalsprinciper, och du och Diaverum är överens om att endast svenska domstolar kan lösa tvister, frågor om skadeståndsanspråk eller dispyter som uppkommer med koppling till dessa Användarvillkor.

Underrättelse om förändringar

Diaverum förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Datum för den senaste ändringen anges i slutet av denna Integritetspolicy. Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy och det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter kommer vi att beskriva dessa förändringar på denna sida. Läs vår Integritetspolicy med jämna mellanrum. Om vi, vid något tillfälle, vill använda dina personuppgifter på ett annorlunda sätt än vad som angavs vid tidpunkten för inhämtandet har du rätt att bli uppmärksammad om detta av oss och, när så är tillämpligt, lämna samtycke för att dina personuppgifter används på detta annorlunda sätt.

Frågor eller kommentarer

Om du har några frågor eller kommentarer om vår Integritetspolicy, Cookie-policy eller våra Användarvillkor, kontakta oss på:
Diaverum AB
Organisationsnummer 559140-5344,
Hyllie Boulevard 39
SE-215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 3000

Datum för senaste uppdatering:
2019-08-21