Vår mission och vision

Diaverum har en stark mission: ”Att förbättra livskvaliteten för njurpatienter”

Mission och vision

Vi på Diaverum strävar efter att kunna erbjuda njurpatienter de behandlingar som är bäst lämpade för just deras sjukdom och livsstil. Ingen patient är den andra lik. Därför är det ytterst viktigt att man ser på patienterna ur ett helhetsperspektiv – livssituation, sjukdom, eventuella komorbiditeter och emotionell status.

Baserat på vår stora erfarenhet och våra interaktioner med tusentals patienter har Diaverum utvecklat ett holistiskt förhållningssätt till vården, som innefattar dialys, förebyggande vård och transplantationer. Dessutom erbjuder vi livsstilsrelaterade tjänster där vi stöttar våra patienter i att leva ett normalt liv, att idrotta och att åka på semester utan att det äventyrar deras livräddande behandlingar. Tack vare denna breda portfölj får patienterna möjligheten och valet att förbättra sin livskvalitet.

 

Vi har också en mycket tydlig vision som understryker vad vi på Diaverum eftersträvar: att bli ”förstahandsvalet inom njursjukvård”

Vi erbjuder individuella behandlingar med individanpassad omsorg till enskilda personer. I alla delar av vår verksamhet står patienterna i centrum, vilket innebär att vi fokuserar på deras välbefinnande i stort, arbetar för att utveckla tillitsfulla relationer, ser patienterna som individer och ger dem ny livskraft, både på ett medicinskt och på ett emotionellt plan. Vi tror att vi, genom att bidra till att förbättra våra patienters livskvalitet, kommer att uppnå vår vision om att bli förstahandsvalet.