Diaverum svarar på COVID-19

Vår högsta prioritet är alltid hälsa och säkerhet för Diaverums patienter, anställda, och partners. Diaverum har noga följt utvecklingen av COVID-19 sedan januari och har tillsatt en krisberedskapsgrupp med fokus på denna fråga, vilken möts varje dag för att hålla sig à jour med vad som händer. Situationen förändras från dag till dag, ibland från timme till timme, och vi fortsätter att utvärdera utvecklingen kontinuerligt.

Diaverum införde beredskapsplaner för COVID-19 i hela organisationen i ett tidigt skede och håller löpande kontakt med lokala grupper och myndigheter på alla marknader där vi verkar. Eftersom våra patienter är beroende av våra tjänster och hemodialyspatienter är särskilt sårbara för infektioner har vi lämnat detaljerade riktlinjer till personalen på våra kliniker om vikten av att noggrant efterleva våra policyer och rutiner för att motverka smittspridning. Vi har också vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder och har beredskapsplaner som säkerställer att alla Diaverums patienter kan vara trygga i att de kommer att få den dialysvård de behöver, även vid ett storskaligt sjukdomsutbrott.

Vi förstår att det kan finnas en växande oro bland våra patienter och deras familjemedlemmar, och är fast beslutna att hjälpa våra patienter att förstå hur de kan skydda sig själva från denna virussjukdom. Nya, uppdaterade policyer har spridits inom företaget för att minska riskerna ur medicinskt, operativt, kommunikativt och HR-perspektiv. De nya policyerna har anpassats för att efterleva regleringarna från varje enskilt lands egna hälsovårdsmyndigheter och har översatts till de språk som används lokalt. Dessa policyer har kommunicerats ut tydligt till alla medarbetare på Diaverum och har också bildat underlag för visuell kommunikation som har satts upp synligt på alla våra kliniker och kontor. Diaverum arbetar även med att ta fram en intern webbsida som samlar all information kopplad till COVID-19, så att denna blir lättillgänglig för all personal på Diaverum.

Som en försiktighetsåtgärd för att minimera riskerna för alla njurvårdspatienter (både vid och utanför Diaverum), har Diaverum valt att tillfälligt och tills vidare göra uppehåll i d.HOLIDAY-programmet. Det betyder att vi för närvarande inte tar emot semesterpatienter (med några undantag, vilka bedöms från fall till fall) vid våra kliniker, och starkt avråder våra patienter från att resa utomlands.

Vidare kommer inga större gruppmöten eller konferenser att ske inom vår organisation och tillställningar som har varit planerade har antingen ställts in eller gjorts om till virtuella möten.

Vi bevakar utvecklingen noga och vidtar proaktiva åtgärder för att värna om våra patienters och anställdas hälsa och välfärd, och för att fortsätta ge stöd åt vår vårdpersonal, så att de kan tillhandahålla framstående sjukvård till var och en av våra patienter.

Ta hand om er och fortsätt att följa de råd som lämnas av era lokala hälsovårdsmyndigheter.