Behandling av personuppgifter

INFORMATION TILL ARBETSSÖKANDE OM REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER

1. INTRODUKTION

1.1 Syftet med denna integritetsinformation är att informera om hur Diaverum-gruppen ("vi") behandlar dina personuppgifter i samband med ditt deltagande i en av våra rekryteringsprocesser eller din inlämning av en ansökan om anställning hos oss.

1.2 Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR. Nedan beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS?

2.1 Vi kommer att samla in och behandla följande typer av personuppgifter om dig (dina "personuppgifter"):

• Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer);
• Personligt identitetsnummer;
• Bilder (om det behövs i samband med rekryteringen);
• Information om tidigare arbetslivserfarenheter, kvalifikationer, färdigheter och utbildning;
• CV och personligt brev;
• Resultat från personlighetsbedömningar (om det behövs i rekryteringsprocessen);
• Resultat från integritetskontroll (om det behövs i rekryteringsprocessen);
• Legitimation och registrering för gällande position

2.2 Vanligtvis samlar vi in personuppgifter från dig direkt eller genom de rekryteringsföretag du är i kontakt med och har samtyckt till att rekryteringsföretaget delar dina personuppgifter med Diaverum. Vi kan emellertid också samla in information om legitimation och registrering om dig via offentligt tillgängliga källor, eller exakta skatteuppgifter från det skatteverket.

3. FÖR VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är:

(i) Att granska om du är en lämplig kandidat för det utannonserade jobbet;

(ii) Att hantera potentiella fordringar relaterade till rekryteringsprocessen (t ex diskrimineringskrav etc.);

(iii) Att utarbeta anställningsavtal som kommer att ingås om du anställs; och

(iv) Att, om det är tillämpligt och om ditt uttryckliga samtycke har erhållits, inkludera din kontaktinformation i en intern databas med potentiella sökande för att kunna kontakta dig om en relevant position eller roll blir tillgänglig.

3.2 Det är nödvändigt att du tillhandahåller dina personuppgifter för att vi skall kunna bedöma om du är lämplig för den annonserade positionen eller inte. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte inkludera dig i rekryteringsprocessen.

4. VILKA ÄR DE RÄTTSLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (i) och (ii) i avsnitt 3.1 ovan grundar sig på vårt berättigade intresse eftersom rekryteringsprocessen kräver information för att Diaverum ska kunna göra det bästa urvalet av kandidater och att hantera andra rekryteringsrelaterade frågor.

4.2 Behandlingen av dina personuppgifter för syfte (iii) i avsnitt 3.1 ovan baseras på nödvändigheten av sådan behandling för att ingå ett anställningsavtal med dig om du erbjuds anställning.

4.3 Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål (iv) baseras på ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

5. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1 Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, otillåten tillgång m.m. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer associerade med Diaverum som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

5.2 Vi delar dina personuppgifter med företag inom Diaverum-koncernen om positionen är baserad utomlands och om rekryteringen sker centralt. Vi delar också dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster åt oss, såsom personlighetsbedömningsföretag och pensionsleverantörer.

5.3 Dina personuppgifter kan, beroende på om positionen är baserad utomlands, överföras till ett land utanför EU/EEA som kan ha en lägre skyddsnivå än inom EU/EEA. Överföringen baseras på Diaverumkoncernens berättigade intresse och behövs för att dela informationen med Diaverum-enheten där positionen kommer att vara baserad. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EEA använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns att läsa via följande länk: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

6. HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras endast så länge som syftet med lagringen kvarstår och så länge som är tillåtet enligt lokala lagar. Det innebär att dina personuppgifter lagras i 6 månader efter att rekryteringsprocessen är klar. Din ansökan kan eventuellt behållas i 24 månader efter att rekryteringsprocessen är klar, om denna lagring är tillåten eller krävs enligt lokala lagar med syfte att lösa eventuella tvister som rör potentiella anspråk rörande diskriminering.
Personuppgifterna kommer att lagras på en rad olika åtkomstkontrollerade platser, inklusive HR-system, arkivskåp, och ev. andra IT-system.

7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

7.1 Diaverum Sweden AB, org.nr. 556209-2790, adress Hyllie Boulevard 39, 215 37 Malmö, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Diaverum Sweden AB har utsett ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på SE.DPO@diaverum.com eller Hyllie Boulevard 39, 215 37 Malmö.

7.2 Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar avseende dig, och du kan begära en kopia av sådan information. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade, och i vissa fall kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter (om personuppgifterna till exempel inte längre är nödvändiga när rekryteringsprocessen är slutförd). Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt ändamål kan du alltid dra tillbaka ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via kontaktinformationen i avsnitt 7.1. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan inkludera dig i rekryteringsprocessen. Du har också rätt att få dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3 Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på e-post: info@diaverum.com, via brev till adressen ovan eller på telefon +46 46 287 30 00.

7.4 Om du har några invändningar mot eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för personuppgiftsskydd, för Sverige: Datainspektionen.

8. ÄNDRINGAR

Om några ändringar beträffande behandlingen av dina personuppgifter görs informerar vi dig genom att publicera en uppdaterad version av detta integritetsmeddelande på www.diaverum.com.

*2019-12-16