Vår vård – högsta möjliga kvalitetskrav

På Diaverum tror vi på viljan att hela tiden lära sig mer, att utvecklas och att tillämpa sina kunskaper.

Riktlinjer och procedurer för vården

All verksamhet på en Diaverum-klinik definieras och regleras av våra vårdriktlinjer. Våra samlade riktlinjer och procedurer ger varje medarbetare vägledning i hur han eller hon ska agera i olika situationer genom hela behandlingsprocessen. Riktlinjer och procedurer bidrar till uppfyllandet av kraven i internationella och nationella standarder och till att öka effektiviteten och tillförlitligheten. Diaverums riktlinjer uppdateras ständigt, så att de alltid avspeglar de senaste kraven som uppstår till följd av ändringar i regelverk och nya vetenskapliga upptäckter.

Vårt vetenskapliga program

Diaverum deltar aktivt i patientfokuserad klinisk forskning i världsklass för att på så sätt hela tiden utveckla våra arbetssätt, förstå de komplexa behoven hos njurpatienter och förbättra deras livskvalitet.

Utmärkta medicinska resultat

Diaverum tillhandahåller förstklassig dialysvård och uppfyller kraven i de allra striktaste standarderna gällande patientresultat. Våra månatliga mätningar sammanställs i kvartalsrapporter, och våra framsteg följs upp och jämförs ständigt mot internationella måttstockar. Verksamheten på alla våra kliniker bedrivs enligt dessa medicinska standarder.