Användarvillkor

Avseende diaverum.com (“webbplatsen”, “sajten”)

Godkännande

Din tillgång till och användning av sajten omfattas av dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar och regler. Genom att komma åt och surfa på webbplatsen accepterar du, utan begränsning, dessa användarvillkor och bekräftar att dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Diaverum angående din användning av sajten, och ersätter alla tidigare avtal om din användning av webbplatsen. Du framhåller att du inte har accepterat användarvillkoren i beroende av några muntliga eller skriftliga framställningar gjorda av oss som inte finns i dessa användarvillkor.

Diaverum förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor då och då utan föregående meddelande. Datumet för den senast gjorda ändringen anges i slutet av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att kontrollera webbplatsen då och då för uppdateringar. När vi gör väsentliga revideringar av dessa användarvillkor, kommer vi att informera dig genom ett meddelande på webbplatsen. Din användning av webbplatsen efter att sådan ändring har genomförts utgör ditt erkännande och godkännande av ändringen. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen.

Användning av webbplatsen

Om inte annat uttryckligen anges på webbplatsen, så ägs, kontrolleras av eller licensieras upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter till Diaverum eller dess anslutna parter. Detta avser allt material, inklusive men inte begränsat till bilder, illustrationer, ikoner, fotografier, teknologier, dokument, programvara och tjänster som ingår i webbplatsen (kollektivt "materialen"). Förutom vad som uttryckligen godkänts av oss, får du inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, sända, distribuera, sälja, licensera, hyra ut, visa eller offentliggöra, redigera eller anpassa på något sätt något material.

Trots vad som nämnts ovan kan du skriva ut eller ladda ner material från webbplatsen enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du inte publicerar eller distribuerar sådant material på något sätt och att du håller all upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter intakt. Diaverum varken garanterar eller framhåller att din användning av material som visas på webbplatsen inte kan komma att kränka rättigheter från tredje parter som inte ägs av eller är filialer till Diaverum.

Användning av material från webbplatsen i något syfte eller på något sätt som inte uttryckligen är tillåtet i dessa användarvillkor eller på annat sätt uttryckligen godkänt av oss är förbjudet.
Vi förväntar oss att du respekterar webbplatsens integritet, och du har till exempel inte tillåtelse att (i) introducera skadligt innehåll såsom skadlig programvara, trojanska hästar eller virus eller innehåll som annars stör webbplatsen; (ii) artificiellt manipulera webbplatsen med hjälp av skript, bots, insticksprogram, tillägg eller andra automatiserade processer; (iii) störa webbplatsen genom att manipulera med, försöka undersöka eller testa webbplatsens sårbarhet; eller (iv) på annat sätt använda webbplatsen på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor.

Medicinsk information

Produktinformation på webbplatsen tillhandahålls av Diaverum och är endast avsedd för allmänna informationsändamål. Följaktligen får ingen sådan information tolkas som medicinsk eller annan professionell rådgivning. Många läkemedels- och medicintekniska produkter som anges är tillgängliga på recept från en läkare eller kvalificerad medicinsk specialist, och inte alla sådana produkter är nödvändigtvis tillgängliga i alla länder. Om du har ett medicinskt tillstånd ska du omgående kontakta din läkare eller vårdgivare, eftersom vi inte erbjuder personlig medicinsk diagnos eller patientspecifik behandlingsråd. Du bör alltid få fullständig medicinsk information om receptbelagda mediciner eller medicintekniska produkter (inklusive deras medicinska användningsområden och eventuella negativa effekter) genom att diskutera lämplig användning av mediciner eller medicintekniska produkter direkt med din ordinerande läkare eller, i förekommande fall, annan medicinsk rådgivare. Läkare kan få fullständig medicinsk information från produktens informationsbroschyr. Information om produkter kan variera från land till land. Patienter, läkare och annan medicinsk personal bör kontakta lokala medicinska resurser och tillsynsmyndigheter för information som är tillämplig för deras land. Dessutom begränsar (eller till och med förbjuder i vissa fall) gällande bestämmelser i många länder Diaverums förmåga att tillhandahålla information och/eller att svara direkt på patients frågor angående våra receptbelagda produkter. Diaverum kommer dock att svara på förfrågningar från och tillhandahålla information till din kvalificerade vårdpersonal i enlighet med lokala bestämmelser.

Friskrivning

Allt material, information och tjänster som tillhandahålls på sajten tillhandahålls i "befintligt skick" utan några framhållanden eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, av något slag inklusive, men inte begränsat till, garantier för aktualitet, exakthet, fullständighet, försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriella rättigheter.

Diaverum använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell, men ej uppdaterad information, tekniska felaktigheter eller typografiska fel kan förkomma. Diaverum förbehåller sig rätten att göra uppdateringar, ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av material, information och tjänster på sajten och till de produkter och program som beskrivs, när som helst utan föregående meddelande på webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer Diaverum, dess anställda eller dotterbolag vara ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av sajten, tredjepartswebbplatser som är länkade till webbplatsen, eller material, information eller tjänster som finns på någon eller alla sådana tredjepartswebbplatser, oavsett om de är baserade på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk doktrin och huruvida detta meddelas om möjligheten till sådana skador. Om din användning av material, information eller tjänster från denna webbplats leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, står du för alla kostnader för detta.

Information du delger oss

Med undantag för information som täcks av vår integritetspolicy kommer all kommunikation eller material som du skickar till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, inklusive all information, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-privat. Allt du sänder eller publicerar blir Diaverums eller dess dotterbolags egendom och kan användas för vilket som helst syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, avslöjande, överföring, publicering, sändning och utstationering. Det står dessutom Diaverum fritt att använda, utan kompensation till dig, alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som ingår i all kommunikation du skickar till webbplatsen för något syfte inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som använder sådan information.

Globala produkter och tjänster

Webbplatsen kan innehålla information om globala produkter och tjänster, som inte alla är tillgängliga på alla platser. En hänvisning till en produkt eller tjänst på webbplatsen innebär inte att sådan produkt eller tjänst är eller kommer att finnas tillgänglig på din plats. De produkter som hänvisas till på webbplatsen kan vara föremål för specifika reglerande krav beroende på användningslandet. Följaktligen kan du bli meddelad att vissa delar av sajten endast är avsedda för vissa typer av experter eller endast för användare i vissa länder.

Icke-värvning

Information som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för försäljning i någon jurisdiktion där Diaverum inte redan gör affärer direkt eller genom en auktoriserad agent, Informationen är ej heller en uppmaning eller marknadsföring för någon produkt som inte är auktoriserad för försäljning eller marknadsföring i landet där besökaren på webbplatsen är bosatt.

Länkar från tredjepartswebbplatser till webbplatsen

Diaverum har inte granskat tredjepartswebbplatser som innehåller länkar till sajten och är inte ansvarig för innehållet på sådana sidor utanför webbplatsen. Om du vill länka din tredjepartswebbplats till Diaverum kan du bara länka till vår hemsida, www.diaverum.com. Du får inte länka till andra sidor på webbplatsen utan Diaverums skriftliga medgivande. Om du länkar till Diaverum, accepterar du att presentera länken på ett sätt som inte ger intrycket att Diaverum godkänner, vare sig uttryckligen eller implicit, produkter, tjänster eller åsikter som tillhandahålls på din tredjepartswebbplats. Referens eller användning av en eller flera delar av webbplatsen på tredjepartswebbplats utan skriftligt medgivande är på samma sätt förbjudet.

Länkar från webbplatsen till tredjepartswebbplatser

Länkar från sajten till tredjepartswebbplatser som inte ägs eller förvaltas av oss kan tillhandahållas för besökarnas intresse eller bekvämlighet. När du har använt sådana länkar för att lämna webbplatsen bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över tredjepartswebbplatsen. Därför regleras inte din användning av sådana tredjepartswebbplatser av våra användarvillkor och integritetspolicy, utan av tredjepartswebbplatsens policy. En länk från Diaverum till en tredjepartswebbplats utgör inte ett stöd, sponsring av eller anknytning till tredje part eller innehåll på den länkade tredjepartswebbplatsen. Diaverum accepterar inget ansvar för länkar från oss till andra, och vi ansvarar särskilt inte för riktigheten eller lagligheten av innehållet. Vi accepterar inget ansvar som härrör från överträdelse eller försummelse i integritetspolicyn för tredje part.

Inlägg på webbplatsen

Diaverum kan välja att ge besökarna på sajten möjlighet att delta i diskussioner, chattar, sändningar, anslagstavlor och liknande forum på webbplatsen. Det är förbjudet att publicera eller överföra något stötande, skadligt, felaktigt eller på annat sätt olämpligt innehåll (”Förbjudet innehåll”) i sådana forum. Diaverum kan inte övervaka eller kontrollera innehåll och information som tillhandahålls av besökare i sådana forum och tar inte ansvar för förbjudet innehåll som tillhandahålls av besökare på webbplatsen. Vi strävar dock efter att ta bort allt förbjudet innehåll på webbplatsen som vi meddelas om så snart som möjligt. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att rapportera allt innehåll på webbplatsen som är olagligt, kränkande, missbruk eller på annat sätt inte i enlighet med dessa användarvillkor till oss. Diaverum kommer också fullt ut att samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller hänvisar Diaverum att avslöja identiteten för någon som publicerar något förbjudet innehåll.

Konsekvenser

Om vi blir medvetna om att du har brutit mot något av villkoren i dessa användarvillkor, kan vi omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive att hindra dig från att använda de tjänster som erbjuds av Diaverum och ta bort allt innehåll som du framställer på webbplatsen, när som helst och utan förvarning. Om vi har skadats av din överträdelse kan vi, efter eget gottfinnande, söka skadestånd från dig.

Frågor och kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor, ombeds du kontakta oss:
Diaverum AB
Org. nr. 559140-5344,
Hyllie Boulevard 39
215 37 Malmö
Sverige
Telefon: +46 46 287 30 00

Avskiljande av avtalsinnehåll och avstående av rättigheter

Alla bestämmelser, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar i dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Lokala lagar kommer eventuellt inte tillåta vissa friskrivning av garantier eller vissa ansvarsbegränsningar, och som ett resultat kan visst innehåll i användarvillkoren (inklusive avsnittet "Ansvarsbegränsning") inte gälla för dig. Ingenting i användarvillkoren är avsett att begränsa de rättigheter du har, som kanske inte är lagligt begränsade.

Underlåtenhet av Diaverum att tillämpa villkor i dessa användarvillkor ska inte betraktas som ett undantag från sådana villkor.

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska sådana bestämmelser inte göra ogiltiga eller inte verkställbara de återstående bestämmelserna i dessa användarvillkor, som kommer att förbli i full kraft och effekt, och appliceringen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Om inte annat krävs av en tvingande lagstiftning i din jurisdiktion, är dessa användarvillkor underlagt Sveriges lagar, utan hänsyn till val- eller konflikt mellan juridiska principer, och du och Diaverum samtycker till Sveriges domstolars exklusiva jurisdiktion för att lösa alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår i samband med dessa användarvillkor.

Meddelande om ändringar

Diaverum förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av dessa användarvillkor. Om vi gör några ändringar av dessa användarvillkor kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida. Kontrollera våra användarvillkor regelbundet.

Datum för senaste uppdatering:
2020-02-03