Medicinering

Många av de läkemedel som du behöver när du påbörjar dialysen är desamma som du behövde före behandlingens start. Vissa läkemedel behöver justeras och medicinsk övervakning kommer att behövas. Nedan finner du de vanligaste läkemedlen som används för dialyspatienter.

ESA

Njurarna är huvudkällan till produktion av erytropoetin (EPO), ett blodstimulerande hormon. Vid njursvikt är det brist på detta hormon som leder till låg produktion av röda blodkroppar, vilket i sin tur leder till blodbrist. Erytropoesstimulerande medel (ESA) stimulerar produktionen av röda blodkroppar och administreras som injektioner.

Järn

Järn behövs för produktionen av hemoglobin och röda blodkroppar. Järntillskott behövs ibland och ges ofta intravenöst.

Vitamin D

Vitamin D ombildas delvis (aktiveras) av njurarna och dess produktion minskar vid njursvikt. Det hjälper absorptionen av kalcium i tarmen och hjälper till att hålla skelettet starkt. Brist på aktivt vitamin D kan leda till skelettsjukdomar med smärta och benskörhet. Aktivt vitamin D kan ges både oralt och intravenöst.

Medicinering

Fosfatbindare

Fosfat kommer från proteinrik föda och utsöndras normalt av njurarna. Vid njursvikt ackumuleras fosfat i kroppen eftersom njurarna inte har kapacitet att utsöndra det. För mycket fosfat kan ge upphov till benavlagringar i vävnaden och öka förkalkningen av blodkärlen. Fosfatbindare som tas vid varje måltid minskar upptaget av fosfat i tarmen och minskar mängden fosfat i blodet.

Blodtryckssänkande behandling

Eftersom njurarna är inblandade i att kontrollera blodtrycket, är blodtryckssänkande medicinering vanligt bland patienter med nedsatt njurfunktion. Högt blodtryck är en kardiovaskulär riskfaktor som kräver noggrann kontroll. När dialysbehandlingen startas minskar vanligen behovet av dessa läkemedel, ibland till en nivå då dessa kan sättas ut helt.

Blodförtunnande (antikoagulerande medel)

Om du får hemodialys kommer blodförtunnande att ges för att undvika blodproppar i slangarna och dialysatorn under behandlingen. Detta ges i början och även under behandlingen.

Andra läkemedel

Kan vara läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar, diabetes mellitus, hyperlipidemi, depression, sexuell dysfunktion, smärtlindring etc.